Anasayfa , ATİK , YENİ BİR DÜNYA YARATMAK ELLERİMİZDE! AVRUPADA MÜCADELECİ ANTİ-EMPERYALİST KOORDİNASYON GİRİŞİMİ İÇİN

YENİ BİR DÜNYA YARATMAK ELLERİMİZDE! AVRUPADA MÜCADELECİ ANTİ-EMPERYALİST KOORDİNASYON GİRİŞİMİ İÇİN

atik-logo arkasi beyazATİK | 27-03-2014 |  Geçmiş süreçte yapılan toplantı ve girişimler sonuçu olarak kararlaştırılan Avrupa Anti Emperyalist Koordinasyon Girişimi Sonuç Bildirgesini olduğu gibi yayınlıyoruz. (AHM)

Bizler, Avrupanın çeşitli ülkelerinde mücadele yürüten anti-faşist, anti-emperyalist kitle Örgütleri 8-9 şubat tarihinde bir toplantı gerçekleştirdik ve  geniş tartışmalardan sonra şu konular hakkında mutabık olduk. Ve Avrupa’da anti-emperyalist mücadele  koordinasyon girişiminin  oluşturulması yönündeki faaliyetlerimizi sürdürme kararı aldık.

Karşı karşıya olduğumuz koşullar 2008 yılında ABD’de önce finans sektöründe ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra üretim alanlarına yayılan, bütün dünyaya dağılan ve derin bir resessyon beraberinde getiren ve hala sürmekte olan, derinleşen  kriz tarafından damgalanmıştır. Krizin ana sebebi uluslararası finans sisteminin çarpık işleyişi değil,  kapitalist sistemin kendi yasalarının işleyişidir.

Dünya emperyalist sisteminin bir parçası olan Avrupa, krizden en çok etkilenen coğraflayar arasındadır. Artı değerin azami derecede sömürülmesinde ve dünya pazarı çekişmesi çeşitli ülkelerde dengesizce gelişmekte. Yunanistan, Ispanya, Portekiz ve İtalya gibi ekonomik daha zayıf ülkelerde daha güçlü bir şekilde hissedilmeye devam etmekte, fakat bütün Avrupa ülkelerinde emperyalist burjuvazi krizin yükünü işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin omuzlarına yükleme çabasında birleşmişlerdir. Oluşan kemer sıkma politikaları kitleleri  etkiliyor, işsizliği arttırıyor, sağlık,  eğitim  ve diğer kamu hizmet  bütçelerinin çokca  kesilmesi, aynı zamanda demokratik haklara, grev hakkına, işçilerin resmi sendikaların dışında bağımsız örgütlenmelerine, kadın hakların ve bizzat yaşamlarına olan saldrılarıda beraberinde getirmiştir.  Devletlerin halk hareketlerine ve protestolarına karşı ana yanıtları, uygulanan ‘antı-terrör yasaları’ yoluyla karşıtlarına baskı, kriminilizayson ve tutuklamadır.

Yunanistan, Ispanya, İtalya, Almanya, Portekiz, Fransave birçok diğer ülkede işçi sınıfı ve kitleler bu saldırılara ve bu krizi yaratan sisteme karşı genel grevlerle ve alanlarda direniş hareketleriyle mücadele etmekte fakat henüz onları durdurmakta başarılı olamamışlardır.

Önümüzdeki yıllarda bu direnişleri dahada genişletip güçlendirmemiz gerek. Önümüzde bu direnişleri dahada ilerletme ve karşı karşıya olduğumuz  zorlukların sevyesine yükseltme konusunda, burjvaziye,  tüm  devletlerine ve onlarla işbirliği yapan ve destekleyen tüm parti ve sendiklara karşı önderlik rölünde onları dönüştürmede ve başarıya ulaştırmada birçok sorumluluk var.

Taraf olduğumuz ve mücadele edeceğimiz konular;

1. Emperyalizmin topyekün saldırı ve işgallerine karşıyız. Kendi ülkelerimizin emperyalizmine karşı, emperyalist işgalde görevlendirilen askerlerin derhal geri çekilmesi için mücadele ediyor ve işgal altında olan ülkelerin halklarının direnişinlerini destekliyoruz. Bizler emperyalist ülkelerde tüm askeri üslerin, öncelikle NATO üsleri,  kapatılması ve geri çekilmesi için mücadele ediyoruz.  Bizler askeri harcamaların artışına, yeni silahların geliştirilmesine, savaş sanayısinin geliştirilmesine ve nükler silahların muhafaza edilmesine karşıyız. Bizler yeni askeri tesislerin kurulmasına karşı tüm halk hareketlerinin önsaflarındayız ve halkın topraklarını bu üslerin zararı ve işgaline karşı savunuyoruz.

Irlanda,  Bask ve Kurt halklarının kurtuluş mücadelelerini ve kendi-kaderini tayin etme hakkını savunuyor ve destekliyoruz.  Dünyada anti-emperyalist mücadelelerin ve halk savaşlarından yanayız ve aktifçe destekliyoruz, proleterlerin ve dünya ezilen halklarının enternasyonal ve enternasyonalist birliğine katkıda bulunacağız.

2. Bizler ırkçılığa ve faşizme, göçmenlere zulm eden yasalara, devletlet ve hükümetler tarafından korunan faşist fikir ve kurumların açıkça yayılmasına karşıyız.  Bizler işçilerin sınıf birliğin , göçmen kamplarının kapatılması, göçmenlerin kabullenilmesi, özgür hareket etme hakkı ve vatandaşlık hakkı için mücadele ediyoruz. Bizler militan anti-faşizmin gelişimi ve örgütlenmesinden yanayız. Hiç bir türden faşist ve ırkçıya yer yok!

3. Bizler işçi sınıfının hakları ve tüm işçilerin eşitliği için, işçilerin işbirlikçi sendikalardan bağımsız örgütlenmesine karşı her türlü kısıtlamaya ve patronların işçileri işden çıkarma özgürlüğüne, grev hakkına olan saldırılara ve sendikal aktivistlere olan baskılara karşı mücadele ediyoruz. Tüm işsizlerin çalışma hakları ve maaşları için örgütlenip mücadele ediyoruz. Konut hakkı için mücadele ediyoruz- boş evlerin işgalini destekliyoruz- milyonlarca insanı sefalete sürükleyen vergi ve yaşam masraflarına karşı mücadele ediyoruz.

4. Kadınlar üzerindeki çifte baskıya, hem sınıf hem cins baskısı olmak üzere,  kadınlara aleyinde kurumsallaşmış yasalara karşı, iş alanında ayrımcılığa, kürtaj hakkının yasaklanmasına, cinsel şiddet ve kadın cinayetlerine karşı mücadele yürütüyoruz.  Tüm yaşam değişmeli! Bizler eşcinsel, lezybiyen,  biseksueller ve transseksuellerin   ayrımcılığına karşıyız.

5. Kar adına işçilerin ve toplumun yaşam alanlarını, yaşamlarını, sağılıklarını tahrip eden bir sistemle karşı karşıya olup, iş güvenliğinin sağlanmasını örgütleyen ve destekleyen hareketleri örgütlüyor, kendilerini ve yaşam alanları tehdit eden, kirleten ve işgal eden büyük projelere karşı direniş ve hareketleri destekiyoruz.

6. Gerici devlet baskısına karşı, faşist saldırganlığa   karşı, sosyal aktivistlerin baskı altına alınmasına, kriminalize edilmesine, polis şiddetinin cezasız kalmasına ve hapishanelerde politik tutsaklara yönelik baskılara  karşı mücadele ediyoruz. Dünyanın her bölgesinde politik tutsakların savunulması ve serbest bırakılması için, her türden işkenceye, kaybedilmelere ve gözaltında yargısız infazlara karşı kampanyalar yürütüyoruz. Kadın politik tutsaklara uygulanan taciz ve tecavüze karşı mücadele yürütüyoruz. Gettolarda, üniversitelerde ayaklanan proleter gençlik ve öğrencilerin kriminalize edilme kampanyalarına karşıyız.

7. Eğitimin özelleştirilmesine ve eğitimin tekelci kapitalistlerin hizmetinde olan personelin eğitimine indirgenmesine karşı, laik, kamusal ve üçretsiz eğitim hakkını savunuyor,  sanat, kültür  ve halk için  erişebilebilinir  bilginin  ve  kitlelerin  hizmetinde olan   bilim ve kültürü savunuyor, mücadelesini yürütüyoruz.

Oluşturduğumuz  koordinasyon girişimi  sadece Avrupa meselelerine karşı mücadele yürütmeyi hedeflememekte,  aynı zamanda bütün dünyada anti-emperyalist güçlerle ortak aksiyon yaratarak dünyanın diğer bölümlerindeki haksızlıklara, hak gasplarına ve ulusal baskılara karşı mücadele etmeyide hedefler.

 

FRAP (Fransa)

Slaicobas per il Sindicato di Classe (İtalya)

Asociacion Nueva Democracia (Peru, Almanya)

ATİK

Yeni Kadın

YDG

HTİF

İTİF

ATİF

ATİGF

Avrupa Anti-Emperyalist Koordinasyon Girisimi Sonuc Bildirgesi