Anasayfa , ATİK Tanıtımı , ATİK Tüzüğü

ATİK Tüzüğü

Madde 1: Konfederasyon Adı ve İdare Merkezi:
a) Konfederasyonun adı; Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu, bu adın kısaltılmış hali ATİK’tir. Kuruluş tarihi 19-20 Aralık 1986’dır.
b) Konfederasyonun idare merkezi Hollanda’dır. Konfederasyonun tüzüğü, adı ve idare merkezi Hollanda’ da noterlikçe tasdiklidir.

Madde 2: Politik Nitelik ve İdare Sistemi:
a) ATİK; anti-emperyalist, anti-faşist, ataerki karşıtı politik çizgiye sahip demokratik kitle örgütüdür.
b) Demokratik Merkeziyetçilik ilkesine bağlı olarak; konfederasyonal ilişki sistemiyle yönetilir.
c) ATİK; demokratik, eşitlikçi, toplumsal özgürlükçü siyaset, örgütlenme, eylem anlayışını – pratiğini geliştirmek ve ayrıca eşit temsiliyet ilkesine bağlı kalmak adına, en az biri kadın olmak kaydıyla, EŞBAŞKANLIK sistemini savunur ve kendi bünyesinde uygular. Konfederasyon’a üye bütün örgütlenmelerde de bu modelin esas alınmasını tavsiye eder.

Madde 3: Temel Amaçlar ve Görevler:
a) Avrupa’da yaşayan çeşitli milliyetlerden Türkiyeli göçmen işçi ve emekçilerin ekonomik, demokratik, akademik, kültürel, hukuksal, sosyal ve politik talepleri uğruna mücadele yürütmek.
b) Din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve milliyet ayırımı gözetmeksizin, Avrupa’da yaşayan bütün işçiler, emekçiler ve halklar arasında enternasyonal birlik, dayanışma, dostluk ilişkilerinin gelişmesi için çalışmak.
c) Çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taleplerini Avrupa kamuoyuna duyurmak ve bu mücadele ile her yönlü aktif dayanışma içinde olmak.
d) Kamusal, kurumsal, kültürel ve bireysel biçimler şeklinde görünen ırkçı- cinsiyetçi – ayrımcı dıştalayıcı anlayışları ve politikaları red etmek. Eşitsizlikler yaratan ve derinleştiren devletsel politikalara, yasalara ve uygulamalara karşı çıkmak; Avrupa’da yaşayan göçmenler ve yerli vatandaşlar arası bütün toplumsal ilişkilerde eşit haklar ilkesini savunmak.
e) Bütün gerici ve haksız savaşlara karşı çıkmak; Dünya’da nihai barışı savunmak.
f) Dünya çapında işçi ve emekçilerin, ezilen halkların anti-emperyalist, anti-faşist nitelikli bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri ile enternasyonal dayanışmayı geliştirmek. Uluslararası demokratik mücadele birliklerinin kurulmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek.
g) Nerede olursa olsun, ulusal baskıya ve şovenizme karşı çıkmak; ulusların kendi geleceğini özgürce belirleme hakkını kayıtsız-şartsız savunmak; özel olarak, Türkiye’de Kürt ulusu başta olmak üzere, çeşitli milliyetler ve azınlıklar üzerindeki milli baskıya ve zoraki asimilasyon
politikalarına karşı çıkmak.

Madde 4) Kadın Hakları:
a) Kadının; sınıfsal, ulusal yada toplumsal kökeni ve kimliğinden dolayı cinsel baskı ve sömürüye maruz kalmasına karşı çıkmak. Nereden ve kimden gelirse gelsin kadına yönelik her türden şiddete karşı mücadele yürütmek.
b) Emekçi kadınların politik katılımcılık, toplumsal eşitlik (emanzipasyon), fırsat ve temsiliyet eşitliği gibi haklarını pekiştirmek uğruna ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini gözetmek.

Madde 5) Generasyon Hakları:
a) Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismara, çocuk işçiliğine, çocuk emeğinin sömürülmesine ve çocuklara yönelik her türden şiddete karşı aktif tavır almak.
b) Genel olarak gençliğin, özel olarak Türkiyeli göçmen işçi ve öğrenci gençliğin, sosyal-kültürelakademik-demokratik hak ve talepleri uğruna aktif mücadele yürütmek.
c) Genç insanlara yönelik yozlaştırma, uyuşturma, kimliksizleştirme ve kişiliksizleştirme politikalarına karşı çıkmak. Genç kuşakların kültürel-sanatsal-sportif aktivite, ücretsiz eğitim, örgütlenme ve çalışma haklarını savunmak.
d) Yaşlı insanların sosyal güvenli koşullar, sevgi ve saygınlık içinde yaşamlarını sürdürebilme haklarını savunmak.

Madde 6) Azınlık Hakları ve Diğer Önemli Haklar:
a) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli insanların toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon haklarının geliştirilmesine katkı sunmak. Yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması için mücadele etmek.
b) Etnik kökenlerinden, kendilerine özgün kültürlerinden ve inançlarından dolayı insanların baskıya ve sömürüye maruz kalmalarına karşı gelmek. Bu kesimlerin farklı kültürlerini, kimliklerini, dillerini koruma ve geliştirme haklarını savunmak.
c) İnsan haklarını savunmak, işkenceye ve kötü muameleye karşı çıkmak. Temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesine karşı aktif mücadele yürütmek.
d) Eşcinsel, lezbiyen, biseksüel ve transeksüellere yönelik ayrımcılığa, horlamaya , nefrete ve şiddete karşı çıkmak.
e) Genetik manipülasyon yoluyla canlı organizmaların ve beslenme kaynaklarının bozulmasına karşı çıkmak.
f) Doğanın tahrip edilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çevrenin kirletilmesine karşı çıkmak. Doğayı ve ekosistemi koruma mücadelesi yürütmek.
g) Hayvanların haklarını ve canlı nesilleri korumak, bu hakların ihlal edilmesine karşı çıkmak.

Madde 7: Birlikte Çalışma
Konfederasyon, tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda başka demokratik kurumlarla, kuruluşlarla ve ilerici, aydın, uzman kişilerle ortak çalışmayı benimser.

Madde 8: Üyelik Şartları ve Sistemi:
a) Konfederasyon tüzüğünü kabul etmek.
b) Konfederasyonun tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışmak.
c) Aidat ödemek; konfederasyona üyelik koşulu olarak; federasyonlar dernek başına yıllık 300€, komite başına 150 €, Yeni Demokratik Gençlik ve Yeni Kadın örgütleri ise yıllık 200 € üyelik aidatı öderler.
d) Konfederasyona dernekler düzeyinde üyelik, sadece federasyonal örgütlenmenin henüz oluşmadığı ülkelerde geçerlidir.
e) Konfederasyona federasyon düzeyinde üyelik, en az iki (2) derneğe ve en az bir (1) komiteye sahip olmakla olanaklıdır.
f) Üyelik başvurusu yazılı müracaatla olur. Üye olmak isteyen federasyon, Genel Konseyi’e tüzük kabulü beyanı ve katılım başvurusu ile birlikte müracaat eder. Konfederasyon Genel Konseyi müracaattan sonraki ilk toplantısında, üyelik başvurusunu değerlendirir ve bu konudaki kararını 2/3 çoğunluğa göre alır.
g) Üyelik başvurusu hakkındaki olumlu ya da olumsuz karar üye olmak isteyen federasyon yönetim kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir. Kararın olumlu olması halinde federasyonun üyeliği kabul edilmiş olur. Kararın olumsuz olması halinde üye olmak isteyen federasyon yönetim kurulu Konfederasyon Kongresi’ne baş vurarak, Genel Konsey’in kararının yeniden görüşülmesini isteyebilir.
h) Üyeliği kabul edilmeyen federasyonun Konfederasyon Kongresi’nde söz hakkı vardır, oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 9: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
a) Konfederasyonumuz gönüllü birlik ilkesini benimser. Her federasyon, dernek ve komite gerekçelerini belirterek konfederasyon üyeliğinden çıkabilir. Gönüllü üye olmak durumunda olduğu gibi, üyelikten çıkmakta gönüllülük ilkesine dayanarak yazılı yapılır.
b) Konfederasyon tüzüğüne, kongre kararlarına uymayan federasyon, dernek ve komiteler önce yazılı olarak uyarılır, olumsuz tavırlarının tekrarlanması halinde üyelikleri Genel Konsey tarafından dondurulur. Bağlayıcı kararı Konfederasyon Kongresi verir.
c) Herhangi bir sebepten dolayı üyelikten çıkan veya çıkarılan federasyonlara dernek ve komitelere zimmetli olan ancak konfederasyona ait değerli malların (demirbaş, para, belge, arşiv, vs. gibi) teslimatı yazılı liste halinde Genel Konsey’e yapılır.

Madde 10: Federasyon, Dernek ve Komitelerin Üyelik Hakları:
a) Her üye, bütün yönetici organların politikalarını ve çalışma tarzını değerlendirme ve eleştirme hakkına sahiptir.
b) Konfederasyona bağlı federasyon, dernek ve komitelere üye olan her birey merkezi yönetim ve denetim organlarına seçilebilir. Seçim esnasında aday üyede en az 3 aylık üyelik şartı aranır.
c) Bütün merkezi komisyon’lar, Genel Konsey’in inisiyatifinde ve denetiminde çalışırlar. Komisyonların üyeleri Genel Konsey tarafından atanır veya düşürülür.

Madde 11: Üyelerin Yükümlülükleri:
a)Konfederasyona üye federasyonlar, dernek, komite, komisyonlar, Yeni Kadın, Yeni Demokratik Gençlik; Konfederasyon Kongresi’nde alınan kararların yanı sıra Programı, Tüzüğü ve örgütün birliğini, bütünlüğünü gözeten Genel Konsey kararlarını uygulamakla yükümlüdür.,
b) Her federasyon, dernek, komiteler, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik örgütü, tüzükte belirlenen aidatı düzenli ödemek ve ulaştırmakla yükümlüdür.

Madde 12: Konfederasyon Kongre’sinde Delegelik Hakkı
a) Her federasyon kendisine üye dernek başına her On (10) dernek üyesi için bir (1), her komite için bir (1) Delege hakkına sahiptir.
b) Her Federasyon ve direk Konfederasyon”a bağlı dernekler, Konfederasyon Kongresi’ne katılacak delegelerin seçimini yukarıdaki maddeye göre kendi kongrelerinde seçerler. Federasyon Kongresi’ne katılacak delegeler ise, Dernek Kongresi’nde veya Dernek toplam üyelerinin salt
çoğunluğunun (%51) katılımıyla yapılan resmi üye toplantılarında seçilirler.
c) Genel Konsey üyeleri Konfederasyon kongresinde, yönetici organlara seçilme hakkına sahiptirler. Ancak, seçme hakkına sahip olabilmeleri için, Alt Kongreler’de bizzat delege olarak seçilmiş olmaları gereklidir.
d) Konfederasyon’un bileşenleri olan Yeni Demokratik Gençlik (YDG) ve YENİ KADIN (YK), kendi Merkezi Kongre’lerine katılması gereken delege hakkının toplamının 1/3’i oranında temsili delegelerini seçerek Konfederasyon Kongresi’ne katılırlar.
e) Genel Konsey’e bağlı Komisyonlar Konfederasyon Kongresi’nde birer (1) Delege ile temsil edilirler.

Madde 13: Konfederasyonal Kurullar:
a) Konfederasyon Kongresi (olağan ve olağanüstü) – (KK)
b) Genel Konsey – (GK)
c) Denetim Kurulu – (DK)

Madde 14: Genel Konsey ihtiyaç temelinde Komisyonlar oluşturabilir veya işlemeyen/ işlevini tamamlayan komisyonları lavedebilir.

Madde 15: Konfederasyonun Yayın Organı:
Konfederasyonun merkezi yayın organı MÜCADELE gazetesidir.

Madde 16: Konfederasyon Kongresi:
a) Konfederasyon Kongresi, ATİK’in en yüksek karar organıdır.
b) Konfederasyon Kongresi, her iki (2) yılda bir, salt çoğunlukla (% 51) toplanır. Konfederasyon Kongresi, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır.
c) Konfederasyon Olağan Kongresi: Genel Konsey’in kararıyla en fazla 6 ay ertelenebilir. Ertelenmesi durumunda, Genel Konsey, erteleme kararını gerekçeleri ile birlikte federasyonlara, Konfederasyona direk bağlı derneklere ve komisyonlara, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik örgütlerine iletir. Federasyonlar, Konseye direk bağlı dernekler, komisyonlar, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik erteleme kararını kendi içlerinde tartışarak cevabını en geç bir (1) ay içinde Genel Konseye bildirirler. Federasyonlar; Konfederasyon’a direk bağlı olan derneklerin komisyonların 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun karşıt kararıyla Genel Konseyin erteleme kararı geçersiz olur.
d) Konfederasyon Olağanüstü Kongresi: özel durumlarda Genel Konsey’in yazılı çağrısıyla üye federasyonlara, Konfederasyona direk bağlı dernek, komite ve komisyonlara Yeni Kadın, Yeni Demokratik Gençlik örgütlerine, en az 1 ay öncesinden bildirilmek koşuluyla, toplanır. veya mevcut federasyonlar, konfederasyona direk bağlı dernek, komite ve komisyonların, Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik örgütleri, 1/3’ünün yazılı talepleriyle ve müracaat tarihinden sonra en geç 1 (bir) ay içinde toplanır.
e) Konfederasyon Kongresi, Genel Konsey’in politik perspektif, çalışma ve mali raporlarını değerlendirir. Bu raporlar her kongrede delegelerin onayına sunulur. Delegelerce onaylanır veya onaylanmayabilir.
f) Konfederasyon Kongresi politik ve örgütsel bütün konularda gelecek dönem çalışmaları için genel ve özel perspektifler sunar, tebliğleri değerlendirir. Genel Konsey’i ve Denetim Kurulu’nu seçer.
g) Konfederasyon Kongresi, Genel Konsey’in üyelik konusunda aldığı herhangi bir kararı salt çoğunlukla (%51) bozabilir.

Madde 17: Genel Konsey’in Yetkileri ve Görevleri:
a) Genel Konsey, iki kongre arasında konfederasyonun en yüksek icraat organıdır. Genel Konsey’in sayısal bileşimi 5,7,9,11 gibi tek rakamlı sayı ile her kongrede dönemsel ihtiyaca göre yeniden belirlenebilir.
b) Genel Konsey üyeleri Konfederasyon Kongresi tarafından seçilir. Genel Konsey, Konfederasyon Kongresi’ne karşı sorumludur ve kararlarını pratiğe uygulamakla yükümlüdür.
c) Genel Konsey içindeki asli görev bölümleri: iki Eşbaşkan, Sekreter, Mali Sorumlu, Yeni Demokratik Gençlik ve Yeni Kadın, Enternasyonal İlişkiler ve Kültür-Sanat Sorumluları şeklinde yapılır. Genel Konsey ihtiyaca göre kendi içinden Genel Konsey Yürütmesi seçebilir.
d) Genel Konsey Eşbaşkanları konfederasyonun dışa karşı hukuki temsilcileri olup, bu temsiliyeti sorumluluk ve yetkilerin paylaşımı olan eşgüdüm yöntemiyle icra ederler. Eşbaşkanlardan birinin olmadığı durumlarda diğeri, ikisinin de olmadığı durumlarda ise, Konseyin görevlendireceği bir Konsey üyesi bu sorumluluğu üstlenir.
e) Genel Konsey seçimi açık oyla yapılır (bir delegenin itirazı halinde oylama gizli olur). Oy pusulalarına en fazla Konseyin ihtiyacı olan sayıda aday ismi yazılarak, adaylar tek tek seçilir. En fazla oy alan Konseyin ihtiyacı olan sayıdaki kişi, Genel Konsey’in asıl üyelerini teşkil ederler. Asıl üyeler belirlendikten sonra yine en fazla oyu alan diğer iki (2) kişi Genel Konsey yedek üyeliğine seçilmiş olurlar.
f) Genel Konsey, kongreden sonra en geç bir (1) ay içinde toplanır ve kendi arasında görev taksimi yapar. Genel Konsey bir (1) yılda en az üç (3) defa toplanır.
g) Genel Konsey yeni üye alma konusunda tam yetkilidir ve aynı zamanda Konfederasyon Kongresi’nin kararlarına uymayan federasyonların üyeliklerini, Denetim Kurulu’nun çoğunluk onayını da alarak, kongreye kadar askıya alma hakkına sahiptir. Nihai kararı Konfederasyon
Kongresi verir.
h) Genel Konsey tarafından üyeliği askıya alınan herhangi bir federasyon, örgüt veya konfederasyona direk bağlı dernek, gelecek ilk Konfederasyon Kongresi’nde nihai bir kararın verilmesini talep eder.
i) Konfederasyon Kongresi, Genel Konseyin kararlarını salt çoğunlukla bozabilir. Genel Konsey kendi içindeki kararları salt çoğunlukla alır.
j) Genel Konsey toplantılarına iki (2) defa önemli bir gerekçe sunmadan katılmayan bir üyenin, Genel Konsey üyeliği gelecek kongreye kadar dondurulur.
k) Genel Konsey, kendi üyelerinden herhangi birisinin disiplinsizlik yapması halinde, uyarı cezası verme veya 2/3 çoğunlukla Genel Konsey üyeliğini askıya alma (üyeliği dondurma) hakkına sahiptir. Konfederasyon Kongresi, Genel Konsey’in kendi üyesi hakkında aldığı kararı, bu kararın kongrede görüşülmesi talebi olduğunda, yeniden değerlendirir ve bağlayıcı nihai karar alabilir.
l) Alt organlar Genel Konsey Üyelerine örgütsel planda tavır alamazlar. Konfederasyona bağlı alt kurumlar ve organlar her hangi bir Genel Konsey Üyesi hakkındaki olası eleştirilerini veya şikayetlerini Genel Konsey’e veya Denetim Kuruluna yazılı veya sözlü olarak sunabilirler. Genel Konsey veya Denetim Kurulu bu eleştirileri ve durumu değerlendirir ve onlara yazılı veya sözlü resmi bir cevap vermekle mükelleftir.

Madde 18: Denetim Kurulu’nun Yetki ve Görevleri:
a) Denetim Kurulu Kongre tarafından seçilir, bir (1) Başkan iki (2) Üye’den oluşur.
b) Denetim Kurulunun görevi; Genel Konseyin aldığı kararların ve yürüttüğü çalışmaların Konfederasyon Kongresi kararlarına ve tüzüğe uygunluğunu denetlemektir. Denetim Kurulu Genel Konsey ile sürekli bir iletişim halinde olur.
c) Denetim Kurulu, kongreden en az yedi (7) gün önce Genel Konseyi’nin mali ve karar defterlerini denetler ve Konfederasyon kongresine Denetim Kurulu raporunu sunar. Denetim Kurulu’nun raporları kongrelerde onaya sunulmaz.
d) Denetim Kurulu, Konfederasyona üye federasyon, örgüt, komisyon ve dernekler arasında ve içinde olan anlaşmazlıklara, Genel Konsey’in teklifleriyle müdahale eder, denetler ve rapor düzenler.
e) Denetim Kurulu normal süresi içinde toplanmayan Genel Konseyi uyarma ve toplantıya çağırma hakkına sahiptir.

Madde 19: Konfederasyonun Gelir ve Giderleri:
a) Konfederasyonun düzenli gelirleri; üye aidatları, yayın ödenekleri ve bağışlardır. Ayrıca, kültürel etkinlikler, yardımlar v.b. yollarla ek gelirler elde edilebilir. Gelirler kişisel çıkarlar için değil, kolektifin çıkarları için harcanır.
b) Konfederasyonun bütçe düzenlemesi ve harcamalar Mali Sorumlu’nun denetiminde Genel Konsey Üyeleri tarafından yapılır.
c) Genel Konsey gerek görürse, … sayıda kişiyi yanlızca konfederasyonun idare işleriyle uğraşabilmesi için profesyonel olarak çalıştırır ve bu kişilerin faaliyet masraflarını Konfederasyon gelirlerinden karşılar.

Madde 20: Tüzük Değişikliği Meselesi:
Bu Tüzük, Konfederasyon Kongresi’nde hazır bulunan delegelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile bütün noktalarda değiştirilebilinir.

Madde 21: Feshedilme Prosedürü:
a) Konfederasyon Kongresi’nde 4/5 (beşte dört) çoğunlukla alınan kararla konfederasyon feshedilir.
b) Konfederasyonun feshedilmesi kararını alan Konfederasyon Kongresi, demirbaşlarının ne olacağı
konusunda da karar alır.

Madde 22: Tüzükteki Madde ve Şıklar:
Bu tüzük toplam 22 maddeden ve 80 şıktan oluşmaktadır.

ATİK TÜZÜĞÜ İNDİR – TIKLA