Anasayfa , ATİK Tanıtımı

ATİK Tanıtımı

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Tanıtımı

ATİK’in Kuruluşu, Yönelimi ve Amaçları

19 Aralık 1986’da kurulan ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) uzun bir mücadeleye dayanan bir geçmişe sahiptir.  ATİK öncesinde Avrupa’da yürütülen tüm faaliyetler ATİK’le aynı görüş ve siyasal tespitleri paylaşan kesimlerin bütünlüğünü oluşturuyor. Uzun bir mücadele ve emek sonucu en yüksek örgütlülük olarak kurulan ATİK öncesi faaliyetlere değinecek olursak şunları görürüz:

1960’larla birlikte Almanya’yla Türkiye arasında yapılan işçi çalıştırma sözleşmesi ve bunu takip eden diğer Avrupa ülkelerine çalışmaya gelen işçiler, sadece üretime katılmakla kalmamışlar, gerek yurtdışındaki sorunlar, gerekse de Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak bir örgütlülüğü de yaratmış oldular. İlk başlangıçta oluşturulan küçük çaplı örgütlülükler giderek büyümüş, daha bilinçli ve kalıcı örgütlülüklere dönüştürülmüştür. ATİK öncesinde ilk ciddi kitle örgütü olan ATÖF (Almanya Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu) atılan ilk ciddi adımlardandı. Türkiyeli öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu bu federasyon, esas olarak Avrupa’daki Türkiyeli öğrenci potansiyelini içinde barındıran bu federasyon faaliyet alanının genişlemesi ve öğrenci sorunlarının yanında işçilerinde sorunlarına eğilmesi ve bu alanda faaliyet göstermesiyle, daha kapsamlı bir örgütlülüğe ihtiyaç duyulmuş oldu. Bu ihtiyaç 1976’da ATIF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) nu doğurdu.  Almanya’da temeli atılan bu işçi federasyonu kısa zamanda büyüyerek kitlesel bir hal aldı. 1976 yılından itibaren faaliyet yürüten, ATIF kurulduğundan bu yana büyük emekçi kitlelerini kendi etrafında toplayan, yaygın ve etkin bir faaliyet yürüten ve aynı görüşleri paylaşan işçiler için bir örnek teşkil etmiş; Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre’de de federasyonların kurulmasını sağlamıştır. Tüm bu federasyonların daha kalıcı, etkin ve Avrupa’da yaşayan Türkiyelilerin sorunlarını kamuoyuna duyurmak, demokratik hakların elde edilmesi için bir çatı altında örgütlenmesinden hareketle, 1986 Nisanında ATİK kurulmuştur.

ATİK’in Göçmenlik Politikasına Bakışı:

ATİK Avrupa’da yaşayan Türkiyelilerin önceki yıllarda yabancılar olarak değerlendirilmiş ve yönelimini buna göre şekillendirmişti. ATİK 9. Kongresinde yapılan tartışma ve değerlendirmeler ışığında yabancılar tespitinin mevcut statüyü ifade etmediğini, doğru belirlemenin Göçmenlik olgusu olduğunu tespit ederek, faaliyetini bu çerçevede örgütlemeye başlamıştır.

Bu bağlamda;

ATİK merkezi olarak belirlediği politika çerçevesinde bu federasyonlara ve komitelere yön verir. ATİK’in merkezi politikasına bağlı olarak her Federasyonumuz bulunduğu ülkenin mevcut sorunlarına ilişkin özgün politikalar oluşturarak bir program çerçevesinde faaliyetlerini yürütür ve uygular.

ATİK’e bağlı olarak Avrupa çapında faaliyet yürüttüğümüz diğer iki faaliyet alanımızdan biri Yeni Demokratik Gençlik,  diğeri ise Yeni Kadın faaliyetidir.

Konfederasyonumuz bünyesinde çıkan üç yayın organımız mevcuttur.

Bunlar;

  1. Mücadele Gazetesi
  2. Yeni Kadın Dergisi
  3. Yeni Demokratik Gençlik Dergisi (Solution)