Anasayfa , Köşe Yazıları , İKİ YOL, İKİ DÜŞÜNCE…

İKİ YOL, İKİ DÜŞÜNCE…

özgürgelecekPUSULA |26-10-2013 | Bugün proleter saflarda proleter ideoloji ile küçük burjuva ideolojisi arasındaki her türden fark ve ayrılık bilinmeli, tanınmalı ve bu tanıma üzerinden ciddi bir sorgulama ve pratiksel ayrışıma gidilmelidir. Küçük burjuvazi gerek teorik-ideolojik olarak gerekse pratikte ortaya çıkış biçimleri iyi tanınmalı, bilinmelidir.

 

Küçük burjuva düşünce-çalışma-yaşam-davranış ve alışkanlıkları nelerdir? Kendisini hangi koşullarda, nasıl ve hangi biçimlerde temsil eder, ortaya çıkar ve örgütler? Proleter devrimci düşünce, yaşam, çalışma nedir? Kendisini hangi koşullarda, nasıl temsil eder ve örgütler?

Nedir küçük burjuva dünya görüşü? Nedir proleter dünya görüşü? Arasındaki farkları anlama, bulup ortaya çıkarma konusunda kavrayış ve bilinç düzeyimiz ne kadar gelişkindir? İki ideoloji, iki kavrayış, iki pratik ve hareket tarzı, iki farklı yürüyüş arasındaki fark net, açık ve anlaşılır halde kendisini nasıl, hangi biçimlerde örgütlüyor? Aradaki ayrım noktaları, çizgileri, farklılıkları nelerdir? Bu çalışma, hemen her devrimci pratikte, her görev sürecinde açık ve anlaşılır hale getirilip ortaya konmalıdır. Küçük burjuva kavrayış ve pratik, her yönü ve her biçimiyle deşifre edilmeli, örgütlü, bilinçli ve iradi tarzda bu ideolojiye karşı mücadele edilmelidir ki, devrimci mücadele hız kazansın. Her iki düşünce-yol açık bir şekilde anlaşılmalıdır ki, yıkım ve inşa doğru bir tarzda yaşansın.

Anlaşılmalıdır ki, küçük burjuva dünyaya ait düşünce-davranış-hareket ve örgütleme parça parça ve bir bütün olarak yıkılsın, proleter dünya görüşüne ait düşünce-davranış-hareket ve örgütleme inşa edilerek egemen hale getirilsin. Hiçbir düşünce, hiçbir bilgilenme, hiçbir kavrayış tarzı muğlak, belirsiz, anlaşılmaz halde kalmamalıdır. Hiçbir pratik, hiçbir davranış ve hareket tarzı hangi sınıfa ait olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konup açığa çıkarılıp değerlendirilmeden, ciddi bir sorgulamaya gitmeden yeni bir pratiğin örgütlenmesine geçilmemelidir. Her pratik, her davranış ve hareket, itimini mutlaka bir sınıfa ait ideolojiden almaktadır.

Yani bir dünya görüşünden beslenmeyen ona yaslanıp itimini ondan almayan hiçbir davranış-hareket-yürüyüş yoktur. Her pratik, her hareket ve davranışın temelinde istisnasız bir sınıfın dünya görüşü vardır. Proleter ya da küçük burjuva olduğuna karar verecek olan, onun pratik süreci boyunca yaşanış, ortaya çıkış biçimidir. Halka, devrime hizmet edip etmemesidir. Süreci devrimcileştirip devrimcileştirmemesidir. Yoldaşları geliştirip geliştirmemesidir.

Bir konu, bir olay, bir gelişme ve sorun hakkında bilgilenme tarzına damgasını vuran ya materyalist (kavrayış) bilgi teorisi ya da idealist bilgi teorisidir? Üçüncü bir yol yoktur. Tek yanlı-tek yönlü, bir anla sınırlı-parçalı-yüzeysel-derme çatma olan, kırıntı halindeki her bilgi, idealizmdir. Yani burjuva ideolojisidir. Çok yönlü, zengin, karşıtlarıyla birlikte, birçok yönü, birçok yanıyla, birçok ilişkisiyle elde edilen bilgiler ve bu bilgiler üzerinden bir ayıklama-düzenleme-kurma-inşa etme sürecinin adı materyalist bilgidir.

Tek yanlı-tek yönlü-yüzeysel-üstünkörü olan düşünme tarzımıza yön veren metafizik bakış açısıdır. Bir gerçekliğin karşıtları-zıtlarıyla birlikte düşünme tarzı ise diyalektiktir. Her konu her olay, gelişme, her durum hakkında bilgilenme ve düşünme tarzımıza ya idealist bilgilenme ya da materyalist (kavrayış) bilgilenme tarzı yön vermektedir. Her pratik sonucunda aradaki fark net, açık ve bir şekilde ortaya konmalıdır.

Hedef ve amaçları önceden belirlenen belli bir plan ve program doğrultusunda devrimci bir faaliyet yürütüp, halkı örgütlemek ve örgütlenmek istiyorsak bütün bu görev ve sorumluluklara proletaryanın dünya görüşü yön vermelidir. Proleter dünya görüşü ve küçük burjuva dünya görüşü hakkında net, açık, anlaşılır bir kavrayış düzeyine sahip olunmazsa, aradaki farkın neler olduğu, pratikte nasıl ortaya çıktığı, nasıl örgütlendiği, nasıl gizlendiği bilinmezse küçük burjuva dünya görüşüne karşı bilinçli-örgütlü ve iradi bir mücadele verilemez. Her iki ideoloji hakkında net açık ve anlaşılır bilgiye sahip olmak gerekir; bunun için de hangisinin proleter hangisinin küçük burjuva olduğu bilinmeli ve her ikisi hakkında bir kavrayışa sahip olunmalıdır. Bütün bunlara bir pratik tecrübeyle sahip olunur. Küçük burjuva ideolojisi, pratiği ve yaşamı, kendisini o kadar usta ve sinsi bir şekilde gizler ki, bir çırpıda, bir bakışta hemen görülmez, hemen anlaşılmaz. Bunun için güçlü bir proleter kavrayışa, iyi bir gözleme, devrimci bir inceleme ve sorgulamaya gerek vardır.

Yıkım olmadan inşa olmaz. Neyin yıkılacağı, neyin inşa edileceği net ve açık hale gelmelidir. Muğlâk, belirsiz hiçbir şey ortada, masada bırakılmamalıdır ki yıkılması gereken ve inşa edilmesi gereken açıklığa kavuşsun. Devrimci düşünce-hareket-yürüyüş ve örgütlemede küçük burjuvaziye ait her şey yıkılmalıdır. Küçük burjuva dünya görüşüne karşı mücadele ertelenemez, geçiştirilemez, uzlaşılarak, barış içinde birlikte yaşanamaz. Küçük burjuvazi; ortaya çıktığı, örgütlendiği, kendisini temsil edip ifade ettiği her yerde alt edilmelidir. Yıkılmalıdır. İki-zıt dünya görüşü bir arada kardeş gibi var olamaz. İki dünya görüşünün birlikte, birarada var olduğu, yaşatıldığı kişiliklerde ortaya çıkan durum, kelimenin tam anlamıyla ucubeliktir. Bu ucube kişilikler ne burjuva ideolojisini bir bütün tamamıyla yıkar ne de bu yıkım içinde proleter ideolojiyi tam anlamıyla inşa ederler. Ne güçlü yıkım ne de güçlü inşa yaşanır. İki arada bir derede, iki sandalye arasında, ortada oturulmaya çalışılır.

Bugün proleter saflarda proleter ideoloji ile küçük burjuva ideolojisi arasındaki her türden fark ve ayrılık bilinmeli, tanınmalı ve bu tanıma üzerinden ciddi bir sorgulama ve pratiksel ayrışıma gidilmelidir. Küçük burjuvazi gerek teorik-ideolojik olarak gerekse pratikte ortaya çıkış biçimleri iyi tanınmalı, bilinmelidir. Bu kavrayış üzerinden mücadele kopuş, eskiyi alt etme, yeniyi-proleter olanı örgütleme ve yaşatma durumu ortaya çıkar. Bu mücadele her alanda ve her yerde yürütülmelidir. Bu devrimci temel görevler güçlü bir kavrayışa dönüşmelidir. Küçük burjuvaziye karşı mücadeleyi sürekli, güçlü ve örgütlü bir şekilde yürütüldüğü oranda proleter ideoloji egemen duruma gelir. Ve sınıf savaşının-kitlelerin-proletarya partisinin kadro ve militanların gerçek anlamda örgütlenmesi başarılır.(Özgür Gelecek-Pusula Köşesi)