Home , ATİK , ATİK 20. Kongre Sonuç Bildirgesi

ATİK 20. Kongre Sonuç Bildirgesi

Uluslararası Demokratik Kamuoyuna Duyuru;

atik_20kongreATİK | 27 – 04 – 2009 | Uluslararası demokratik kamuoyuna deklare ediyoruz ki; ATİK 20. Kongresi, paylaşımcı bir dünya yaratma mücadelesine yönelik güçü bir bağlılık örneği olarak, kitlesel-demokratik-militan bir mücadele coşkusuna sahne olmuş ve yeni kurumsal atılımlar doğrultusunda elde edilen üstün başarılarla sonuçlanmıştır!

ATİK 20. Kongesi; Kurumsal Yeniden Yapılanma planlamalarımıza bağlı olarak ve yine son yıllarda sınıf bilinçli göçmen emekçilerin konfederasyonumuz bünyesinde yürüttükleri enternasyonalizm eksenli organizasyonları büyütme çalışmalarına ciddi  değerler katmıştır…

Enternasyonal-sınıfsal birlik, demokratik-kitlesel mücadele, toplumsal-sosyal zafer çağrışımlı sloganların sıkça atıldığı 20. Kongresi, oldukça coşkulu, tartışmalı ve üretken bir politik atmosferde ve tarihsel-kolektif kazanımlar üreterek gerçekleşmiştir…

10-11-12 Nisan 2009 tarihinde, 120 delege, toplam 350 civarı dinleyici kitlesi ve uluslararası delegasyonların katılımıyla Almanya-Frankfurt’ta gerçekleşen ATİK 20. Kongresi gelecek dönemlerde yeni kurumsal atılımlar yaratmaya kilitlenmeyi kararlaştırmıştır…

ATİK 20. Kongresi, paylaşımcı, özgürlükçü, toplumsal eşitlikçi ve çok daha güzel yaşanabilir adil bir dünya yaratma mücadelesini tuğla tuğla ören Enternasyonal Delegasyonların mütevazi, bilgili ve  coşkulu duruşlarına sahne olmuştur.. 

Küresel krizden ‚kurtulma‘ adına; Emperyalist kapitalizmin, her daim olduğu gibi, güncel krizlerin faturalarını da dünya işçi sınıfı ve emekçilere kesmek amaçlı yaygınlaştırdığı yeni sermaye operasyonları koşullarında gerçekleşen ATİK 20. Kongresi, ILPS ve IMA örgütlenmeleri kapsamında yürütülen uluslararası eylem – mücadele birliklerinin daha çok geliştirilmesi yönelimini onaylamıştır.

Uluslararası tekelci kapitalizmin ve onun kukla rejimlerinin sömürü, talan, soygun, savaş, işgal, vahşet, işkence, baskı, sosyal ve siyasal adaletsizlik, küresel ısınma ve doğanın tahrib edilmesi gibi bütün haksızlık politikalarına daha güçlü bir karşı koyuşun örgütlenmesi benimsenmiştir.

Kapitalizmin dünya çapında yarattığı toplumsal haksızlıklar ve adaletsizliklerin bedellerini bu sistemin başat rolündeki burjuva egemen sınıflara daha fazla ödetmek ve demokratik mücadele yoluyla hesap sormak adına sınıf kavgasının ısrarla sürdürülmesi için ATİK 20. Kongresi delegelerinden güçlü bir onay alınmıştır.

Avrupa birliği ülkelerinde birer devlet politikası olarak uygulanan milliyetçi, ırkçı, zoraki asimilasyoncu, gerici burjuva entegrasyon politikalarına karşı; ATİK 20. Kongresinde, işçilerin enternasyonal birliği ve halkların kardeşliği ilkesi temelinde, devletlerin değil göçmenlerin öz çıkarlarını yansıtan, gerçek anlamda demokratik-alternatif uyum politikalarının güçlendirilmesi benimsenmiştir.

 21. yüzyılın olası ve meşru toplumsal isyanlarının örgütlenmesine demokratik cepheden katkılar sunmak sunmak asli görevlerimiz arasındadır.Köhnemiş, çürümüş emperyalist sistemin politik krizlerininin derinleşmesini hızlandrımak için  anti-emperyalist, anti-faşist, anti-feodal, anti-ırkçı güzergahtaki bütün uluslararası örgütlenmelerin birlik, mücadele ve dayanışma eksenine daha güçlü kilitlenmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

ATİK kollektifinin son on yıldır ısrarla sürdürdüğü uluslararası birlikleri güçlendirme çabası, kongre delegelerimizin eleştiri ve önerileriyle daha da güçlenerek yeniden onaylanmıştır. 20. Kongremiz kurumsal irade ve eylem birliğimizi pekiştirmiş ve gelecek 2 yıl için konfederatif çalışma planının temel yönelimlerini belirlemiştir ve yönetici organları seçmiştir.

Özellikle sömürülen işçi ve emekçilerin, ezilen dünya halklarının, her türden eşitsizliğe maruz bırakılan göçmen emekçilerin, yaşamları bir kabusa çevrilen politik mültecilerin, yerlerinden-yurtlarından edilmiş sürgünlerin, geleceği teslim alınmak istenen gençliğin ve eşitlik hakları  gözardı edilen kadın emekçilerin, yani kısacası dünya çapında bütün halk kesimlerinin hak ve talepleri bizim taleplerimizdir. Bu uğurda, enternasyonal ve lokal mücadelelerin anti-emperyalist demokratik mücadele ekseninde birleştirilmesi ve  güçlendirilmesi görevine daha fazla ve daha örgütlü yoğunlaşılacaktır.

20. Kongremiz, seçilen yeni (20.) Genel Konsey’imize önümüzdeki bir kaç yıl içinde ATİK Proğram Kongresi’ni örgütlemek üzere görev vermiştir. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde genel ve yerel seçimler süreçlerinde hem parlamenter hem de parlamento dışı mücadele ve toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi konusunda politika ve taktikleri zenginleştirme kararı alınmıştır.

Bunların yanında, 20 Kongremiz, legal-açık faaliyette yönelik yaptığı değerlendirmede, bu çalışma alanının kendine özgün kurallarına göre hareket edilmesi gerektiği yönlü ortak bir yönelim belirlemiştir. Konfederasyon bünyesinde bir ‚İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun kurulması, aktivistlerin ve kadroların politik eğitimi meselelerini akademik düzeyde yürütülebilen  ve süreğenlik kazanmış bir sisteme kavuşturması karara bağlanmıştır. Kurumsallaşma ve ihtisaslaşma yönlü atılımlarda ısrar edilmesi yeniden benimsenmiştir. Fabrikalarda işyeri temsilciliklerinde ve sendikal çalışma alanlarında devrimci-demokratik tarzda daha etkin olmak için işçi örgütlenmesi çalışmalarını geliştirme yönlü adımlar atma konusunda birleşilmiştir.  Enternasyonal çalışmaların daha sistemli ilerletilmesi için uluslararası dilleri konuşabilen ve çizgimizi kavramış kadroların daha çok yetiştirilmesine özel bir önem verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, gelecek yıllarda dünya çapında demokratik, yurtsever, ilerici, devrimci, sosyalist örgüt, partilerle ilişkilerin daha üst boyutlarda geliştirilmesi ve yeni örgütlerle tanışma-yakınlaşma girişimlerinin ilerletilmesi kararlaştırılmıştır. Devrimci-demokratik düşünce eksenli duruş sergileyen politikacı, sanatçı, aydın, yazar, akademisyen ve mesleki açıdan uzman ilerici bireylerlede uluslararası ilişkilerin daha üst düzeyde geliştirilmesi benimsenmiştir.

ATİK 20. Kongresi, dünya ve AB çapında göçmenlere, göçmen kökenli vatandaşlara, mültecilere, dökümansızlara, göçmen kadınlara ve gençlere yönelik ayrımcı, dıştalayıcı, baskıcı, asimilasyoncu ve sömürücü politikalara karşı IMA örgütlenmesini güçlendirme kararı aldı. Bahsi geçen bu kesimlerin öz örgütlülüklerinin büyütülmesine hizmet edilmesi ve yaşadıkları ülkelerde sınıf güçleriyle birlikte hareket edilmesi çalışmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Nisan 2009’da Atina’da 3.sü yapılacak olan ve modern kölelik uygulamalarını şekillendiren ve resmi göçmenlik politikalarını meşrulaştırmaya hizmet eden  ‚Küresel Kalkınma ve Göçmenlik Forumu (GFMD)’na  karşı; bu sene 2.si düzenlenecek olan  ‚Göçmenlerin ve Mültecilerin Enternasyonal Kurultayı (IAMR)’na IMA üyesi diğer örgütlerle birlikte ATİNA’da ev sahipliği yapmayı oy birliği ile kabul etmiştir.

Gelecek 2 yılın yönetim çalışmalarını üstlenmeleri için, 9 kişi ATİK 20. Genel Konsey’ine ve 3 kişi 20. Denetim Kurulu’na oy birliğiyle seçildiler. ATİK Genel Konseyi yakında yapılacak olan ilk toplantısında kendi içinden Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer görev bölümlerini belirleyerek taksim edecektir.

ATİK 20. Kongresine uluslarararası kardeş örgütlerden, sosyalist aydınlardan, ilerici-devrimci politikacılardan, devrimci-demokratik sendikalardan ve ilerici göçmen hareketlerden yoğun dayanışma mesajları sunulmuştur.  20. Kongremize duyarlılık örneği sergileyerek konuşmacı olarak katılan ve mesajlarını ileten örgüt ve bireyler şunlardır:

IMA Başkanı Eni Lestari, Migrante International ve Migrante Avrupa, Ulla Jelpke – Sol Parti (die Linke) Almanya Milletvekili, Sevim Dağdelen – Sol Parti (die Linke) Almanya Milletvekili, Sibel Özbudun (Antropolog-Yazar), Temel Demirer (Araştırmacı-Yazar), Malcolm X Taşra Hareketi adına Kali Akuno, Ali Ekber Pektaş (Yol TV), Selahattin Demirtas (DTP Grupbaşkanvekili), Ferhat Ali (Arastırmacı- Yazar), Dr. Dilay Büyükavcı (Psikolog), Belediye İş 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Gülüm (Türkiye), Emeğin Ulusal Konfederasyonu Sendikası CNT-Fransa, Kızıl Yardım (Rote Hilfe) Örgütü Merkez Yönetim Kurulu (Bundesvorstand), CEBRASPO Brezilya Delegasyonu, MLPD Başkanı Stefan Engel, Güney Almanya Partizan Sempatizanları, Devrimci Demokratik Sendikal Birlik (DDSB-Türkiye), AGİF/Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu, AvEG-Kon/Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu, Direnişteki VW İşçi Komitesi Hannover, İşçilerin Sınıf Hareketi-Yunanistan, BİR-KAR/İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu, ADHK/Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, Partizan Dergisi (Türkiye), Alzas Komunist Çemberi (CCA) Fransa

Kongremize delegasyon gönderme, katılarak konuşma yapma veya mesaj iletme yoluyla katkı sunan duyarlı dost, kardeş ve yoldaş örgütleri, bireyleri en içten dayanışmacı duygularımızla selamlıyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

 Yaşasın Enternasyonal Birlik, Mücadele ve Dayanışma!

Yaşasın ATİK, ILPS ve IMA!

ATİK 20. Genel Konseyi

NOT: ATİK 20. Kongre belgeleri yakında bir broşür halinde çıkarılacak ve bütün mesajlara orada yer verilecektir. 

Bu yazıyı PDF olarak indir