Anasayfa , Avrupa , Yeni Kadın Örgütü’nün Programı

Yeni Kadın Örgütü’nün Programı

 AVRUPA | 14 – 12 – 2012 | Yeni Kadın Örgütü’nün Tanımı

Özgür Bir Dünya Yaratma Mücadelesinde

ATİK Kadınlar Komisyonu’ndan YENİ KADIN’A

Ve

Yeni Kadın Dergisi

 

 19– 21 Aralık 1986’da Frankfurt‘ta 1.Kongresini gerçekleştirerek kuruluşunu resmi olarak kamuoyuna ilan eden Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu’nun (ATİK) kurulması ile birlikte, daha önce ATİK’e bağlı federasyonların derneklerinde faaliyetlerini yürüten gençlik ve kadın çalışmalarının da kurumsallaşmaları noktasında tartışmalar yoğunlaştı. 80’li yılların sonlarına doğru bu çalışmalar artık yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamış ve ATİK tarafından atama usulü ile Kadınlar Komisyonu oluşturulmuştu.

Henüz daha resmi kuruluşunu ilan edememiş olmasına rağmen, kitlelerin örgütlenmesinde yayın organının önemini görebilen Komisyonumuzun sarf ettiği çabalar ile 8 Mart 1990’da “Özgür Bir Dünya Yaratma Mücadelesinde” YENİ KADIN Dergimiz okuyucularına, “ÇIKARKEN” sayısı ile “MERHABA” dedi.

Dergimizin adını YENİ KADIN seçmemizin nedeni, Aleksandra Kollontay’ın da tanımladığı gibi, “Kişiliksizce boyun eğme yerine kendi özgürlük ve bağımsızlığı için mücadele eden, “kadıncağız” olarak erkeğin gölgesi olmak yerine, kendisi bir birey olan bir kişilik – insan kadın olma, erkekle aynı olan değil, eşit olan kadın kimliğini yaratma” amacında olduğumuzdandı.

Dergimiz,  “ÇIKARKEN” sayısında da, isminin “YENİ KADIN” oluşunu şöyle açıklamaktaydı. “Tarihin üzerimize yıktığı her türlü geri – burjuva, feodal – yanları atarak, demokrasi ve eşitlik mücadelesinde inatçı olacağımız için taktık YENİ KADIN adını bültenimize…” Dergimiz, ilk sayısından günümüze kadar; hedef kitlesi olan Avrupa’daki Türkiyeli göçmen kadınların sorunlarına yoğun bir şekilde parmak basmaya çalışırken, diğer yandan genel anlamda kadınların kadın olmalarından kaynaklanan özgün sorunları doğrultusunda da araştırmalar yaparak, tabanını bilgilendirmeyi kendisine hedef almıştır.

23–24 Kasım 1991’de, bir adım daha atılarak, çalışmalarımız ete kemiğe bürünmüş, 1. Kurultay örgütlenerek, kadın örgütlenmemiz, ATİK içindeki kadınların iradesini temsil eden merkezi yapılanmasına kavuşmuş ve ATİK KADINLAR KOMİSYONU adı altında kuruluşunu resmi olarak ilan etmiştir.

Kadınlar Komisyonumuz 20 yıllık mücadelesinin sonucunda, çalışma tarzını ve kurallarını belirleyen bir TÜZÜĞE ve örgütümüzün resmî görüşlerini belirleyen ve tüm örgütü bağlayan bir PROGRAMA ihtiyaç duyar hale gelmişti.

9. dönem Kadınlar Komisyonu’nun 15/16 Ocak 2011’de gerçekleştirdiği 10. Kurultay da, Tüzüğünü oluşturarak kurumsallaşmaya doğru önemli bir adım atarken, örgütün ismini de YENİ KADIN olarak oy çokluğu ile netleştirmiştir.

10. dönem Yeni Kadın MYK’sı 5 – 6 Şubat 2012’de gerçekleştirdiği 11. Kongresinde de, programını oluşturarak örgüt olma sıfatını kazanmıştır.

 

YENİ KADIN PROGRAMI

Madde 1: KURULUŞU VE AMAÇLARI

YENİ KADIN;  23–24 Kasım 1991’de, 1. Kurultayını gerçekleştirerek çalışmalarını, ATİK Kadınlar Komisyonu adı altında resmi olarak başlattı. 20 yıl boyunca Türkiye ve T. Kürdistan’ından gelen çeşitli milliyetlerden ve uluslardan göçmen ve mülteci kadınlar içerisinde örgütlenme çalışmaları yürütürken, aynı zamanda enternasyonal kadın çalışmalarını da güçlendirmeye çalıştı. 15/16 Ocak 2010’da gerçekleştirdiği 10. Kurultayda oluşturduğu Tüzüğü ile birlikte, adını da YENİ KADIN olarak belirleyerek kurumsallaşma çalışmalarına ivme kazandırdı.

Üç ayda bir periyodik aralıklarla çıkarttığı Özgür Bir Dünya Yaratma Mücadelesinde YENİ KADIN Dergisi, siyasal ve örgütsel düşüncelerini kitlelerle bütünleştirme noktasındaki YAYIN ORGANI dır.

YENİ KADIN; farklı toplumsal tabakalardan gelen kadınlar, üretime katılan, ev emekçisi, öğrenci veya çalışan genç kadınlar, olmak üzere birçok kesime yönelik özgün politikalar üretir. Emekçi kadınlara perspektifler sunma ve onların sorunlarını ayrı ayrı görerek özgün örgütlenmeler yaratma noktasında mücadele eder ve önüne bu yönlü çalışma plânları koyar.

Madde 2: YENİ KADIN; Avrupa’da yaşayan, Türkiye ve T. Kürdistanlı kadınların oluşturduğu, göçmen kadınların demokratik kitle örgütüdür.

Haksız savaşlar, işsizlik, açlık, yoksulluk, doğa felaketleri, ekonomik -sosyal– siyasal nedenler, kısacası gelecek kaygısı ve can güvenliği endişesiyle insanlar, doğdukları yerleri terk ederek, göç etmek zorunda kalmaktalar. Tüm bu olaylar en çok kadınları ve çocukları etkilediğinden, göçlerin ezici çoğunluğunu onlar oluştururlar. Göç ettikleri ülkelerde de en başta dil, din ve kültür farklılıkları olmak üzere bir dizi sorunlarla karşılaşmaktalar. Emeği zaten görülmeyen, üretimde ise ucuz ve yedek işgücü olan kadının, göçmen olması sorunlarını daha da büyütür.

YENİ KADIN; Avrupa’da yaşayan Göçmen ve Mülteci Kadınlar başta olmak üzere, işçi – emekçi- öğrenci – kâğıtsız kadınların üretim alanlarında bilinçli ve örgütlü bir şekilde yer almalarının önemine dikkat çekmeye çalışırken, tabanda da farkındalılığı yükseltmek için çaba harcar.  Onların her türlü ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, siyasal ve hukuksal haklarının kazanımı için mücadele eder. Sendikal mücadele başta olmak üzere, göçmen emekçi kadınların bulundukları alanlarda uygun kurumlar içersinde aktif yer almaları için, kadınların örgütlenmesinin önemine ilişkin bilinç sıçraması yaratmaya çalışır

Madde 3:  YENİ KADIN; Anti-emperyalist, anti-faşist, anti-feodal, anti-ırkçı ve erkek egemen anlayış karşıtı niteliğe sahiptir.

 

YENİ KADIN; Anti-emperyalisttir, emperyalizmin talan, yağma ve işgal politikaları karşısında ezilen dünya halklarının yanında safını belirler.. Anti-faşisttir, her türlü faşist ideoloji- politik hareket ve organizasyon karşısında yer alır, bu tür insanlık karşıtı hareketlerin yaşamda yer bulmasını engellenmeye çalışır. Anti-feodaldir, demokratik gelişim yönünde engel teşkil eden ve kadınların yaşamını daha fazla zindana çeviren feodalizmin ortadan kaldırılmasının mücadelesini verir. Anti-ırkçıdır, bir ırkın diğerinden biyolojik nedenlerden kaynaklı üstün olabileceğini iddia eden gerici düşünce karşısında, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin toplumda ve yasalar önünde eşitliğini savunur. Erkek egemen anlayış karşıtıdır, kadını ikinci sınıf, erkeğin eklentisi olarak gören gerici ideoloji karşısında kadın-erkek eşitliğini savunur ve kadınların her türlü hak alma mücadelesini omuzlar.

 

YENİ KADIN; genel olarak kadınların, ama özel olarak Türkiyeli göçmen kadınların hak ve fırsat eşitsizliklerine uğramalarına, her türden ayrımcılığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kalmalarına karşı mücadele eder.

Madde 4: Yeni Kadın; kadınların maruz kaldığı sınıfsal, etnik köken, ulusal baskı ve cinsel sömürüye karşı mücadele eder.

YENİ KADIN, emekçi kadınlar içersinde, baskıya, emek sömürüsüne, işsizliğe, yoksulluğa, sosyal hak gasplarına karşı mücadeleyi yükseltmek için, bu konularda eğitim çalışmaları, seminerler, paneller ve eylemler örgütleyerek bilinç sıçraması yaratır. Kadını ikincil, zayıf ve küçük gören değer yargılarına, kadına yönelik her türden şiddete ve toplumda cinsiyet ayrımcı politikalara karşı mücadele eder. Kadınlar içersinde kadın bilincinin yaratılması ve sınıf bilinci ile bütünleşerek, anti-emperyalist bilince sahip örgütlü kadın potansiyelini büyütmeye çalışır.

Bir devlet çatısı altındaki ezilen ulusa ait kadın olmak ise; kadın üzerindeki baskıyı, ikinci sınıfa, ikinci cinse ve ikinci ulusa ait olmasından kaynaklı üçe katlar. Ezilen ulusun kadınları olmalarından kaynaklı, hâkim ulusun egemenleri tarafından toplumda ötekileştirilirler, soyutlanırlar, horlanırlar. Böylece cinsel şiddete, taciz ve tecavüze daha fazla maruz kalırlar. Üretim alanlarında emekleri daha ucuza pazarlanır, ezilen ulusa ait olmaları ile bu sömürü daha bir katmerleşir

YENİ KADIN; ezilen ulusun kadınlarının uğradıkları bu haksızlıkların ortadan kaldırılması için mücadele yürütür ve ulusların kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız – şartsız savunur.

Madde 5: YENİ KADIN; Başta devlet şiddeti ve onun yansıması olan Aile İçi Şiddet olmak üzere, Nereden gelirse gelsin, kadına yönelik her türden şiddete, cinsel taciz ve tecavüze karşı mücadele eder.

Dünyanın birçok coğrafyasında, kadına yönelik şiddetin suç olarak kabul edilmediği günümüz dünyasında, tecavüze maruz kalan kadınlar, yaşadıkları travmanın ağırlığı ve karşılaştıkları “ahlaki yargılamaların” vahametinin yanı sıra, yasal, kurumsal ve tıbbi destek yetersizliğinden dolayı büyük bir yalnızlığa itilerek toplumsal yaşamdan soyutlanmaktadırlar. Bu soyutlanmanın sonucunda kadınlar, düştükleri ciddi psikolojik bunalımların yanı sıra, ya aile fertleri veya yakınları tarafından öldürülmekteler, ya da intihara zorlanmaktadırlar.

YENİ KADIN; Başta devlet şiddeti ve onun yansıması olan Aile İçi Şiddet olmak üzere,  nereden gelirse gelsin, Kadınlara Yönelik Her Türden Şiddete karşı mücadele eder, bu doğrultuda toplumda bilinç sıçraması yaratabilmek için çeşitli çalışmalar örgütler. Yanı sıra şiddeti var eden toplumsal etmenler ortadan kaldırılıncaya kadar, şiddeti yaşayan kadınların ihtiyaçları olan rehabilatsyon merkezleri, barınma evleri, Hukuki Yardım Büroları gibi merkezlerin yaygınlaştırılması ve koşullarının iyileştirilmesi, özel eğitim almış sağlık birimlerinin oluşturulması için çaba harcar. Şiddete maruz kalan kadınların, hiçbir ücret talep edilmeksizin ve hiçbir koşul aranmaksızın buralardan yararlanabilmelerinin mücadelesini verir.

Madde 6: YENİ KADIN; Kadınların ucuz ve yedek işgücü olarak görülmesine karşı çıkar.

Tüm dünyada kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu alan çalışma yaşamıdır

 

Meslekler ve işler toplumsal rol dağılımına bağlı olarak, kadın ve erkek meslekleri ve işleri olarak ayrışmış durumdadır. Kadınların; anne – eş olma rol ve kimlikleriyle uyuşmadığı, kadınlar için güvenli olmadığı düşünülen iş ve mesleklerde çalışmaları yaygın değildir. Örneğin mimar kadınlara genelde bürolarda iş verilerek, güvenlik ,inşaatlarda çalıştırılmamaktadırlar. Veya eğitim seviyesi düşük kadınlar yemek, temizlik, yaşlı ve çocuk bakımı gibi kadın işi olarak tanımlanan işler dışında iş bulamamaktadırlar. Çalışsalar bile aynı ya da eşit değerde işi yapan erkeklerden daha düşük ücretle çalışmaktadırlar

 

Toplumsal rol gereği, “asli görevleri” ile ev içine hapsedilmesinden kaynaklı kadın; üretimde ucuz ve yedek işgücü olarak kabul edilir. Kriz ve savaş dönemlerinde kitlesel olarak üretime çekilen kadınlar, savaş ve krizlerden sonra tekrar ev içi hizmete geri gönderilirler.

YENİ KADIN; Kadınların ucuz ve yedek işgücü olarak görülmelerine karşı çıkar,. Kadını toplumda ikinci sınıf insan kılan ve kadının temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine olanak sunan cinsiyet ayrımcı politikaların kaldırılması için mücadele eder. Üretim alanlarında kadın emekçilerin de erkek emekçilerle eşit haklara sahip olmalarını ve eşit işe eşit ücret almalarını savunur.

Madde 7: YENİ KADIN; Kadınların özel mülkiyet olarak görülmelerine karşı çıkar, kadının kendi bedeni üzerinde karar hakkını savunur.

Kadının ekonomik bağımsızlığının olmaması, toplumsal rol dağılımı ve kültürel şekilleniş, kadının toplumda ve aile içinde söz ve yetki sahibi olamamasını ve erkeğe ait bir nesne, onun namusu, eklentisi, özel mülkü olma anlayışını beraberinde getirir.

YENİ KADIN; Kadının bedeni üzerinde karar hakkını kısıtlayan yaptırım ve yasaların (Kürtaj, boşanma ve doğum hakları vb.) kaldırılması için mücadele eder, kadının kendi bedeni üzerinde karar hakkını savunur. Aynı zamanda, erkek egemen sistemin kadınlar üzerinde uyguladığı ve kadının metalaştırıldığı, cinselliğinin en çok aşağılandığı bir şiddet biçimi olan kadının cinselliğinin metalaştırıldığı zeminin ortadan kaldırılması için de mücadele eder.

Var olan sistemin çarpıklığı sonucu bu alanda çalışmak zorunda kalan kadınların tekrardan toplumsal üretime kazanılması amacıyla; a)İş imkânlarının sağlanması, b) Rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları, c) Bu amaca yönelik kadın barınma evlerinin kurulması, d) Sicillerinin silinmesi, gerektiğinde yeni kimlik imkânı, e) Her türlü sosyal ve sağlık sigortalarının devlet tarafından güvence altına alınmasını talep eder.

Madde. 8)): Yeni Kadın: LGBT bireylerin cinsel kimlikleriyle özgürce yaşamalarını savunur.

Ataerki ideoloji, aileden başlayarak toplumsal alanın tümünü kadın-erkek ikiliği üzerine inşa edilmiş hâkim cinsiyet rejimine göre belirlerken LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel) bireyleri sapkın ilân ederek ötekileştirmektedir. Sistemin cinsel yönelimleri nedeniyle ötekileştirdiği LGBT’ler, yaşadıkları baskı ve ayrımcılığın yanı sıra, homofobinin ve trans fobinin hedefi haline gelerek ölümle sonuçlanabilen şiddet olaylarına da maruz kalmaktadırlar

YENİ KADIN; LGBT’lerin toplumsal alanda yaşadıkları her türlü baskıya karşı sürdürdükleri mücadeleyi destekler; LGBT örgütleriyle birlikte mücadele yürütür.

Madde 9: YENİ KADIN; Toplumsal yaşamın bütün alanlarında, kadın için POZİTİF AYRIMCILIK ve FIRSAT EŞİTLİĞİNİ savunur!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, dünyanın bütün coğrafyalarında en keskin ve yaygın ayrımcılık türü olduğundan, kadınlar, toplumların demokratikleşmesinin önemli dinamiğidirler. Kadınların katılmadığı hiçbir hareket, kitleselleşemez ve zaferi yakalayamaz. YENİ KADIN, toplumun yarısını oluşturan kadınların, bağlı bulunduğu kurum başta olmak üzere siyasetin tüm süreçlerine aktif katılımlarının önündeki engellere karşı sürekli mücadeleyi zorunlu bir görev kabul ederken, tüm kurumların Yönetim Kurullarında kadınlar için kota ayrılmasını savunur. Kadınların karar alma ve uygulama süreçlerinde temsil edilmesini engelleyen koşullar ortadan kalkıncaya kadar, her alanda POZİTİF AYRIMCILIK ilkesini savunur.

YENİ KADIN; kadının eğitim, siyaset, ekonomi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda eşit temsil hakkının sağlanması, bu farklı toplumsal kesitlerdeki yaşama katılması ve hiçbir engel gözetilmeksizin doğrudan erişebilmesi için POZİTİF AYRIMCILIĞI günümüz şartlarında zorunluluk olarak kabul eder. Uygulanacak pozitif ayrımcılığın, kadınlar için toplumsal eşitsizlikler içinde FIRSAT EŞİTLİĞİNİ yaratacağını savunur.

Madde 10: YENİ KADIN; Emperyalist savaşlara ve savaş alanlarında kadının ganimet olarak görülmesine karşı çıkar. Mülteciliğin insani hak olduğunu savunur.

Savaşlarda kadınlara tecavüz, MÖ 2. bin yılının başlarından beri silah olarak kullanılmaktadır. İşgalci güçler, tarihler boyudur fetih serüvenlerinde yenilen halkların kadınlarına tecavüz etmeyi, mutlak teslimiyetin stratejisi olarak gördüler. Erkek egemen ideoloji, kadını, erkeğin özel mülkiyeti, namusu, şerefi, onuru olarak görür. Vatan toprağı ile özdeşleştirilen kadın bedeni ise, savaşta işgalin, güç ve şiddetin en amansız uygulama alanı olarak görüldüğünden kadınlara tecavüz edilir.

Bu nedenlerden kaynaklı, tecavüz ve kadına yönelik cinsel saldırının diğer biçimleri emperyalist savaşların her zaman bir parçasıdır ve ataerki, en vahşi yüzünü savaşlarda gösterir. Dolayısıyla, ataerkil sürecin başından itibaren, kadınlar savaşın ganimetleri olarak görülmüştürler. Bu anlamda savaşlarda ve savaşın yol açtığı işsizlik, yoksulluk, baskı, şiddet sonucu meydana gelen göçlerde en mağdur olanlar, en çok zarar görenler kadınlar ve çocuklardır.

Dünyadaki mültecilerin ezici çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Mülteci kamplarındaki kadınlar ve kız çocukları, kamplardaki mevcut koşullardan kaynaklı taciz, tecavüz, cinsel sömürüye maruz kalma riski altındadırlar. Ayrıca kamplarda en sıradan insani normlardan bile uzak bir yaşam sürmek zorunda bırakılan mülteci kadınlar ve çocuklar, uzun süre belirsiz bir gelecek beklentisi içinde ciddi psikolojik bunalımlara sürüklenmekteler.
YENİ KADIN; emperyalist savaşlara ve savaş alanlarında kadının ganimet olarak görülmesine karşı çıkarken, mülteciliğin insani bir hak olduğunu savunur ve mültecilerin yaşam ve barınma şartlarının iyileştirilmesinin mücadelesini verir.

Madde 11: YENİ KADIN; Kadın haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi için ilerici kurum ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde ortak eylemler örgütler, uluslararası çalışmalar yürütür.

YENİ KADIN, mücadelenin yolunun, kadınlar üzerindeki sınıfsal, ulusal baskı ve cinsel sömürüye karşı duruş sergileyen, antifaşist, antiemperyalist, anti şoven, anti feodal, ataerki karşıtı kadın kitle örgütleri ile birlikte yan yana gelerek, birbirlerinin deney ve tecrübelerinden öğrenip, mücadele ve eylem yöntemlerini zenginleştirerek, kadınların dayanışmalarını yükseltmekten geçtiğini savunur. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde ortak çalışmalar yürüttüğü kurumlar arasında bu kıstaslara sahip kadın örgütleri öncelikli tercihleri olmakla birlikte, kadınların eşitlik ve hak alma mücadelesinde demokrat, ilerici, feminist kadın örgütleri ile birlikte ortak platformlar oluşturarak, ortak eylemler örgütlemeye özel önem verir.

YENİ KADIN; enternasyonal alandaki kadınların mücadelelerinden de öğrenmeye çalışırken, bu mücadelelerin ortak hedefler doğrultusunda birleştirilmesini sağlamaya çalışır. Bunun için farklı ülkelerdeki kadın örgütleriyle iletişim kurmaya, birlikte çalışmalar örgütlemeye çaba harcar,

Madde 12: YENİ KADIN; çocuklara yönelik her türlü şiddete, cinsel istismara ve çocuk emeğinin sömürülmesine karşı mücadele eder.

“ÇOCUK” kavramı, toplumun yapısına, kültürüne, inançlarına, ekonomisine göre değişen bir kavramdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre ise; “18 yaşın altındaki her insan çocuk sayılır”. Çocukluk, yaşamın özel bir dönemi olarak kabul edilir ve çocuklar bu özel dönemde, özel olarak bakılmalı, eğitilmeli ve gözetilmelidirler. Çünkü çocuklar toplumun geleceğidir.  Oysa kapitalizmin azami kâr hırsı ve sömürü çarkının, toplumda yarattığı yoksullaşma ve kültürel çürümeye bağlı, insani değerlerin yitirilmesinin bir sonucu olarak, çocuklar toplumun her alanında şiddete maruz kalmaktadırlar.

Bireyin çocukluk sürecinde yaşadıklarının izleri, yetişkin bir insan olduğunda da yaşamını etkiler. Çocukluk dönemi, cinsel gelişim ve bilgilenmenin henüz tamamlanmadığı bir süreçtir. Bu nedenle yaşanacak herhangi bir cinsel istismar eylemi, çocuğun ruhsal ve bedensel olarak sağlığının bozulmasına neden olacaktır. Bu eylemin aile içinden kaynaklanması ise, çocukta meydana gelebilecek zararı daha da ağırlaştırmaktadır. Çocuk yaşta yaşanan bu travmaların izleri, yetişkin bir insan olduğunda da sürecektir.

Çocukların maruz kaldığı bir başka şiddet ortamı da çalışma alanlarıdır. Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli bir insan hakları sorunudur. Dünyanın birçok coğrafyasında çocuklar, bedensel ve zihinsel gelişmelerine zarar verebilecek ortamlarda, uzun saatler boyunca, ucuz işgücü olarak çalıştırılırlar.

Çocuklar seks ticareti, porno sektörü, fabrika işçiliği, inşaat sektörü, yük taşımanın yanı sıra tarım sektöründe ve madenlerde çalıştırılmaktadırlar. Ayrıca dilencilik, silahlı soygun, uyuşturucu trafiği ve ev işlerinde de acımasızca kullanılmaktadırlar. Organ mafyasının da ilk hedefi yine çocuklardır.

YENİ KADIN; Özellikle de feodal toplumlarda, başlık parası, berdel vb. türden evliliklerin kaldırılması için mücadele ederken, aynı zamanda henüz çocuk denilecek yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesine ve kadın sünnetine de karşı çıkar.

Yeni Kadın, yaşanacak bir dünya yaratma mücadelesinde, bize emanet olan dünyayı en iyi bir şekilde, gelecek toplumun teminatı olan çocuklara iade edebilmek için mücadele ederken, çocuk haklarının korunmasının ve sağlıklı yetişmelerinin ortamlarının yaratılmasının mücadelesini verir. Göçmen çocukların eğitim alanında fırsat eşitliğine sahip olmasını savunur.

Madde 13: YENİ KADIN; Ekolojik dengenin bozulmasına karşı mücadele eder.

Doğa üzerinde kurulan hâkimiyet, kapitalist toplumda egemenler tarafından daha fazla kâr elde etmenin aracı haline getirilmiştir. İnsan topluluklarının siyasal ve ekonomik hırsları ile doğanın yapısı arasında var olan ters orantılı ilişki, günümüzde evrensel anlamda ‘ekolojik kriz’ olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık, artan nüfus ve teknolojik kirlenme nedeniyle, yerin üstünü ve altını, hatta atmosferi gittikçe yaşanılmaz hale getiren bir tehditle karşı karşıyadır.

Dünyamızın hemen her yerinde, doğa tahribatı artmakta ve kapitalist politikaların sonucu olarak siyasal ve ekonomik rant amaçlı dünyamızın doğal kaynakları talanedilmektedir.

Böylece dünyamız giderek bir yok oluşa doğru sürüklenirken, hayvan ve bitkilerin bazı çeşitleri yok olmakta, insanlarda ise bulaşıcı veya bugüne değin görülmemiş ölümcül hastalıklar ortaya çıkmakta, kanser hastalıkları artış göstermektedir. Kadınlar üzerinde ise düşük gebeliklerin yanı sıra prematüre bebekler (erken doğum), anomali doğumlar (organlarda eksiklik, sakatlık) son yıllarda giderek artmaktadır.

YENİ KADIN; Doğa, doğal hayat ve kültürel mirasın korunmasını amaç edinir ve ekolojik dengenin bozulmasına, atom reaktörlerine ve nükleer enerjiye, HES ve doğanın tahribatında yeri olan barajların kurulmasına, GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organik) tarım ürünlerine karşı mücadele eder.  Bu yönlü faaliyet yürüten çevre örgütleriyle de birlikte çalışır.

Madde 14: YENİ KADIN’IN ÇALIŞMA ALANLARI

YENİ KADIN; çalışmalarında, Türkiyeli göçmen kadınların, göçmen olmalarından kaynaklanan çeşitli sorunlarını işlerken, kadın olmalarından kaynaklı özgün sorunları noktasında da çalışmalar yürütür. Kültürel farklılıkların yarattığı çelişkiler, kuşak çelişkileri, ailede ve toplumdaki ataerki düşünce sisteminin onlar üzerindeki etkisi, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, kadın intiharları ve katliamları, cinsiyet ayrımcı politikalar gibi yansımalarla ifade olan kadınların insan haklarının ihlaline karşı politik kampanyalar örgütler. İşsizlik ve sosyal hakların gaspında, ezilenlerin yoksullaşmasında, savaşlarda, göçlerde en fazla etkilenenler olarak yaşadıkları ek külfetler, eğitim, sağlık, ücret, siyaset, ekonomi vb. noktalardaki eşitsizlikler, göçmen olmalarından kaynaklı ayrıcalıklar, YENİ KADIN’IN kadınlara yönelik çalışmalarında ele aldığı konular arasındadır.

Madde 15: YENİ KADIN’IN TEMEL TALEPLERİ

YENİ KADIN; mevcut örgütlülüğünü geliştirip güçlendirebilmenin yolunun, kadın kitlesinin talepleri doğrultusunda örgütleyeceği faaliyetlerden geçeceği bilinciyle hareket eder. ve bu doğrultudaki taleplerini şöyle sıralar.

23)          Kadını toplumda ikinci sınıf insan kılan ve kadının insan haklarının ihlal edilmesine olanak sunan cinsiyet ayrımcı politikaların kaldırılması,

24)          Ülke vatandaşı olmayan göçmen kadınların da politik katılımcılık ve seçme /seçilme hakkının tanınması,

25)          Kadına ve çocuklara karşı şiddetle mücadeleyi sadece projeler düzeyinde ele almak yerine, bu mücadelenin bir kamu politikası haline getirilmesi için uygun yasaların hazırlanması ve şiddete karşı mücadelenin güçlendirilebilmesi için, eğitim alanlarında işlenmesi.

26)          Kadının bedeni üzerinde karar hakkını kısıtlayan yaptırım ve yasaların kaldırılması, (Kürtaj, boşanma, doğum hakkı vb.)

27)          LGBTT (Lezbiyen, Gey,  Biseksüel, Transseksüel, Travesti,) bireylerin bedenleri ve hayatları üzerinde tercih hakkının tanınması,

28)          Kadının erkeğe bağımlılığını meşru kılan mevcut aile modelini sağlamlaştıran, ücretlendirme ve vergi sisteminin kaldırılması.

29)          Hiç bir koşul olmadan eşten bağımsız çalışma ve oturum hakkı

30)          Yaşamın her alanında fırsat eşitliği

31)          Kadına yönelik burjuva feodal değer yargılarının ve erkek şovenizminin sorgulanması

32)          Çocuk, hasta ve yaşlı bakımının, kadının omuzlarından alınması için, ücretsiz kreş, anaokulları ve bakım evlerinin açılması,

33)          Ev içi emeğinin tanınması ve sosyal güvence altına alınması

34)          Sağlık ve emeklilik yasalarının iyileştirilmesi

35)          Üretim alanlarında kadın istihdamının artırılması

36)          Eşit işe eşit ücret,

37)          Esnek, mobil ve güvencesiz çalışmanın kaldırılması. Kadınların çalışmaya zorlandığı her türlü güvenceden yoksun enformel (kayıt dışı)  sektörlerin ve taşeron firmaların kaldırılması.

38)          Ücretsiz eğitim. Eğitimde ve meslek edinmede Fırsat Eşitliği

39)          Hiçbir koşul gözetilmeksizin vatandaşlık hakkı

40)          Çocukların sağlıklı gelişmesinin önünde engel teşkil edecek ekonomik, kültürel, cinsel vb. gibi sömürü ağı ve baskılara karşı, çocukların güçlü yasalarla korunması;

41)          Savaşlarda kadınların savaş ganimeti olarak görülmesine karşı uluslar arası ceza yasasının oluşturulması

42)          Irkçılığı, faşizmi körükleyen partilerin, örgütlerin ve propagandaların yasaklanması ve bu duruma ortam hazırlayan yasaların kaldırılması,

43)          Erkek egemen ideolojiye sahip sınıflı toplumların ürünü olan Kadın bedeninin metalaştırıldığı tüm alanların ortadan kaldırılması ancak kaldırılamadığı bu süreçte bu alanlarda çalışan kadınların sağlık sigortaları ve emekli olmalarına imkân sağlanmalı.

44)          Göçmenlerin geldikleri ülkelerden aldıkları Diplomalar ve Meslek denkliklerinin tanınması

45)          Göçmen çocuklarının eğitim ve öğrenim koşullarının düzeltilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için, göçmen ailelerin eğitimine özel projeler ve destek bütçe sunulmasını talep eder.

.

TÜZÜK

TÜZÜK

Madde § 1: Örgütün Adı

 

Kadın örgütünün adı YENİ KADIN kısaltılması YK dır.

 

Madde § 2: YK’nın Amaçları, Görevleri ve Çalışma İlkeleri:

 

1) Kadının sınıfsal, ulusal, cinsel, dinsel baskı ve sömürü biçimlerine maruz kalmasına karşı mücadele eder.

2) Kadının özel mülkiyet olarak görülmesine karşı çıkar ve bu anlayış sonucu oluşan çocuk yaşta evlilik, zorla evlilik ve kadın ticareti gibi durumlara karşı mücadele yürütür.

3) Haksız savaşların tümüne karşı çıkar; savaş alanlarında kadının ganimet ve ülkenin namusu olarak görülmesine karşı mücadele eder.

4) Kadına yönelik her türden şiddete, cinsel taciz ve tecavüze karşı mücadele eder.

5) Toplumsal yaşamın bütün alanlarında kadın lehine pozitif ayrımcılığı ve fırsat eşitliğini savunur.

6) ‘Eşit işe, eşit ücret’ talebinin yasalarla sınırlı kalmayıp, sosyal yaşamda da geçerli kılınmasını savunur.

7) Kadınlara yönelik her türden ayrımcı politikalara karşı mücadele ederken, göçmen kadınların da toplumda eşitlik ve özgürleşme mücadelesini verir.

8) Mülteciliğin insani hak olduğunu savunur, özellikle kadın ve çocuk mültecilerin hakları için mücadele yürütür.

9) Kadının kendi bedeni üzerinde bağımsız karar verme hakkını savunur. (Hamilelik, kürtaj, doğum hakkı vb).

10) Ekolojik dengenin bozulmasına karşı mücadele eder.

11) Kadın haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesi için ilerici kurum ve kadın örgütleriyle dayanışma içinde uluslar arası çalışmalar yürütür.

12) Bütün toplumsal alanlarda kadının söz, yetki, karar ve eşitlik hakkını savunur.

13) Farklı cinsel tercihlerde olanların (transseksüel, homoseksüel, biseksüel) toplumda izole edilmesine/ ötekileştirilmesine karşı çıkar, cinsel tercihlerini yaşama özgürlüğünü savunur.

14) Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismara, şiddete ve çocuk emeğinin sömürülmesine karşı mücadele eder.

 

Madde § 3: YK’nın Niteliği ve ATİK ile İlişkisi:

 

a) YK; ATİK’e bağlı anti-emperyalist, anti-faşist ve ataerki karşıtı göçmen kadın kitle örgütüdür ve iç işleyişinde özerktir.

b) YK’nın ATİK ile ilişkisi MYK’ dan bir üye ya da üyelerin Genel Konseye seçilmesiyle sağlanır.

c) ATİK Kongresinin kararları kadın örgütümüz için de bağlayıcıdır.

 

Madde § 4: YK’nın Federasyon ve Derneklerle İlişkisi:

 

a) Ülke Kadınlar Komitesi’ne yönelik kararlar, federasyon yönetim kurullarında ancak öneri düzeyinde alınabilir.

b) Federasyon ile Ülke Kadın Komitesi arasındaki olası sorunlara Kadınlar Komisyonu müdahale eder, çözümsüzlüğün sürmesi halinde Genel Konseyin

Müdahalesi talep edilir.

c) Yerel komiteler ve dernek yönetim kurulları koordineli bir çalışma yürütürler. Yerel kadın komiteleri bütün çalışmalarını ülke kadın komitelerine bağlı olarak yürütürler.

 

Madde § 5: YK’nın Üyelik Kriterleri:

 

a) Tüzüğü ve programı kabul etmek.

b) Aidat ödemek.

 

Madde § 6: Ülke Komitelerinin Görev ve Yükümlülükleri:

 

a) Kongre ve MYK kararlarını uygulamak.

b) Düzenli toplanmak ve rapor sunmak.

c) Yerel Komiteleri toplamak ve denetlemek, politika üretmek ve perspektif sunmak.

d) Komitelerin oluşturulması, temsilcilerin atanması ve komite veya temsilciliklerdeki üyelere yetki verilmesine karar vermek,

e) Komite ya da temsilcilik müracaatlarını değerlendirmek, karara bağlamak,

 

Madde § 7: Yerel Kadın Komiteleri’nin görevleri:

 

a) Aidatları toplamak ve iletmek.

b) Yerel alandaki kadın çalışmasını, bünyesinde faaliyet yürüttüğümüz derneklerle koordineli bir şekilde örgütlemek

c) MYK ve ÜKK’nın kararlarını uygulamak.

 

Madde § 8: YK’ya Üyelik Başvurusu:

 

a) YK’nın Tüzük ve programını kabul eden her birey, imzaladığı üyelik başvurusunu bulunduğu alandaki komiteye ya da temsilciye verir.

b) Komite ya da temsilci en geç 4 hafta içinde üyelik müracaatına olumlu ya da olumsuz yanıt vermekle mükelleftir.

c) Üye olmak için başvuracak kişinin bulunduğu alanda komite ya da temsilciliğin olmaması halinde, müracaatını bölge komitesine, o da yoksa ÜKK’ ne iletilir.

 

Madde § 9: YK’ya Üyelik Hakları:

 

a) Kongreden en az üç (3) ay önce üye olan bireyler, yönetici organlara seçme ve seçilme hakkına da sahiptirler.

b) MYK’ da dâhil olmak üzere, sevk ve idare mekanizmalarına yönelik eleştiri ve önerilerde bulunabilir, yönetici mekanizmalardan açıklama isteyebilirler.

c) Her üye genel kurulda, üyeler tarafından seçilmiş olmak şartıyla delege olabilir.

 

Madde § 10: YK’da Üyelikten Çıkma Usulü:

 

a) Üyelikten çıkma gönüllük ilkesine dayanarak yazılı yapılır.

 

Madde § 11: Üyelikten Çıkarılma Gerekçeleri:

 

a) Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Üye toplantısına gerekçesiz üç defa katılmamak.

c) Aidatını üç ay gerekçesiz ödememek.

d) Tüzüğe, kongre kararlarına uymayan ülke ve yerel komiteler önce yazılı olarak uyarılır, olumsuz tavırlarının devamı halinde, MYK tarafından dondurulur. Bağlayıcı son kararı Kongre verir.

 

Madde § 12: Başlıca Organlar:

 

1) Kongreler,

2) Merkezi Yönetim Kurulu (MYK)

3) Denetim Kurulu (DK)

4) Ülke Kadın Komiteleri (ÜKK)

5) Yerel Kadın Komiteleri (YKK)

6) Temsilcilikler

 

Madde § 13: YK’nın Yayın Organı:

 

YK örgütünün merkezi yayın organı YENİ KADIN Dergisi’dir.

 

Madde § 14: KONGRE

 

a) Örgütün en üst organıdır ve yılda bir yapılır.

b) Kongre çağrısı en az 6 hafta önce MYK tarafından yapılır.

c) Merkezi kongre delegeleri ülke kongrelerinde seçilir.

d) Her iki üyeyi bir delege temsil eder. Temsilcilikler ise bir delege ile kongreye katılırlar.

e) MYK üyeleri kongrelerde doğal delege olarak temsil edilirler. …

f) Kongrenin başlayabilmesi için salt çoğunluk gereklidir.

g) Kongrede çoğunluk yakalanamazsa, dört hafta sonra ikinci çağrı yapılır ve salt çoğunlukla kongre gerçekleşir.

h) Olağanüstü kongreler komite ve temsilcilerin 1/3 onay ve imzasıyla yapılır, kararlar salt çoğunlukla alınır. MYK ve DK gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerin 1/3 yazılı talebi üzerine olağanüstü kongre toplanır.

i) Konfederasyon kongresinde… Toplam delege sayısının 1/3 oranıyla temsil edilir.

 

Madde § 15: KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a) MYK’yı seçmek

b) DK’yı seçmek,

c) Tüzüğü ve programı değiştirebilmek

d) Mali hesapları incelemek ve onaya sunmak.

e) Perspektif sunmak.

 

Madde § 16: MERKEZİ YÖNETİM KURULU (MYK)

 

a) İki kongre arası süreçte YK’nin en yüksek organıdır.

b) İki kongre arası tüm faaliyetlere önderlik eder.

c) Kongrede açık veya gizli oyla bir yıllık süre için seçilir.

d) Üye sayısı ihtiyaca göre ve tek sayılı belirlemelerle seçilir.

e) İlk toplantısını en geç Kongre’den sonraki ilk 4 hafta içinde yapmak zorundadır.

f) Yönetim kendi içindeki kararlarını salt çoğunlukla alır.

g) Görev dağılımını kendi içinde yapar. (Başkan, Bşk. Yardımcısı, Mali Sorumlu, Sekreter, Ülke sorumluları, Yürütme Kurulu)

h) Periyodik toplantılarını üç ayda bir yapar.

i) MYK; ÜKK’ ile yılda en az bir kez merkezi bir toplantı yapar.

j) MYK üyesi birisi hakkında üyeliğinin dondurma karar alınması, üyelerin 2/3 çoğunluğu ile gerçekleşir. k) MYK tarafından hakkında üyeliğinin dondurulması kararı alınan MYK üyesi, kararı kongreye taşıyabilir.

 

Madde § 17: MYK’IN GÖREVLERİ

 

a) Tüzük ve program doğrultusunda ve kongrede alınan kararları da içeren çalışmalar yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak,

b) Mali politikasını oluşturmak ve kayıtlarını tutmak

c) Komite ve temsilciliklerini olağan ya da olağanüstü kongrelere çağırmak, kongrelerin gündemini hazırlamak,

d) Tüzük ve programa aykırı hareket eden komite ya da temsilciliklere ilişkin kararlar almak,

e) Yayın faaliyeti örgütlemek

 

Madde § 18: MYK İÇİNDEKİ İŞ BÖLÜMÜ

 

A. GENEL BAŞKAN, GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Başkan, her yerde MYK’yı birinci derecede temsil eder.

b) MYK adına demeç vermeye yetkilidir.

c) MYK’ın verdiği yetkileri kullanır, faaliyetlerin düzenli yürümesini sağlar.

d) Başkanın görevi bırakması veya olmadığı durumunda, bu görevi Başkan yardımcısı yürütür.

 

B. BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Başkanın olmadığı ya da görevlendirdiği durumlarda, MYK toplantısına başkanlık eder.

b) MYK’ın kararlarının hayata geçirilmesinde, genel başkana karşı, birinci dereceden sorumludur.

c) Başkanın olmadığı durumlarda, onun yetki ve yükümlülüklerini üstlenir

ve yürütür.

 

C. MALİ SORUMLU (SAYMAN)

 

a) Mali işlerde sorumludur.

b) MYK adına yapılan bütün harcamaların, tüzüğe, genel kurula ve kararlara uygunluğunu denetler.

c) Bütün gelir kaynaklarını ve harcamaları denetler.

 

D. GENEL SEKRETER

 

Yazışmaların, bürokratik işler ve raporların hazırlanmasını sağlar.

 

Madde § 19: DENETİM KURULU (DK)

 

a) Üç üyeden oluşur. DK üyeleri kongre tarafından seçilir.

b) MYK ve ÜKK’in gerçekleştirdiği faaliyetlerin kongre kararlarına, tüzük ve programına uyup uymadığını denetlemekle görevlidir.

c) MYK ve ÜKK’i ile sürekli ilişki halindedir.

d) MYK mali defteri ve hesapları denetler.

e) MYK ve ÜKK’n yürüttüğü çalışmalara dair değerlendirme raporunu kongreye sunar.

f) Kendi içinde görev bölümleri yapar.

 

Madde § 20: YK’NIN ÖRGÜTLENME İLKELERİ

 

a) Komiteler, temsilcilikler aşağıdan yukarıya doğru inşa edilir.

b) Kararlar salt çoğunlukla alınır.

c) En üst karar mercii kongredir.

d) Kongrede alınan kararlar, YK için bağlayıcıdır.

e) Birey merkeze, azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organlara tabidir.

f) Bütün örgüt ise, bir sonraki kongreye kadar YK – MYK’nın sevk ve idaresindedir.

 

Madde § 21: YK’NIN GELİR KAYNAKLARI

 

a) Aidatlar, bağışlar, her türlü toplantı, yayın ve yapılan çalışmalar sonucu elde edilen gelirlerdir.

b) YK’ ya bağlı ÜKK ve temsilciliklerin gelirlerinin %25’i MYK’ ya gönderilir.

c) Üye olan her birey ayda en az. 5 € ödemekle yükümlüdür.

d) YK’’ya bağlı komitelerin aylık aidat miktarı 10,-€,temsilciliklerin ise

5,-€’dur.

e) Örgüte borç yükleyen bütün işlemlerde, başkan ve sekreterin imzalarının bulunması gerekir.

f) Gelir ya da giderler, makbuz karşılığında, ispat edici belgelerle belirlenir.

 

Madde § 22: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

a) Kongre karar verir.

b) Kongreye katılan delegelerin 2/3 çoğunluğunun onayı ile yapılır.

 

Madde § 23: YK’’NIN FESHEDİLMESİ

 

a) Ancak Kongre karar verir.

b) Kongreye katılma hakkı olan delegelerin 4/5 katılımı ile olur.

c) YK’nın mallarının tasfiyesi için kongre 3 kişilik bir kurul oluşturur.

d) Bu kurul malları alacak veya borçların tespitini yaparak alacakları alır veya borçları öder, demirbaş mallar ise demokratik amaçlara uygun, demokratik bir örgüte devredilir.

 

Madde § 24: Bu Tüzük 24 maddeden ve 114 şıktan oluşmaktadır.

MAYIS 2012

TÜZÜK