Home , Avrupa , Enternasyonalist Liste/MLPD Adaylarından Göçmenlere Çağrı

Enternasyonalist Liste/MLPD Adaylarından Göçmenlere Çağrı

DUİSBURG |10.05.2017| Kuzey Ren Westfalya (NRW) seçimleri için bir açıklama yayınlayan Enternasyonalist Birlik, 14 Mayıs’ta yapılacak eyalet seçimlerinde  Enternasyonalist Liste/MLPD’nin (Liste 26) seçilmesini istedi. Açıklamanın tam metni şöyle;
Sevgili göçmen arkadaşlarımız,
Internationalistische Liste / MLPD, NRW eyalet seçiminde yeni güç olarak sahneye çıkmıştır. MLPD, Almanya’da faaliyet gösteren devrimci işçi partisidir. MLPD, 15 başka örgütle birlikte adaylığını Internationalisti­ sche Liste / MLPD olarak koymakta; ittifakımız şu anda yaklaşık 15.000 kişi tarafından desteklenmektedir. Internationalistische Liste / MLPD; Merkel hükümetinin sağa kaymasına, ırkçı AfD’ye ve faşist Erdoğan rejimine karşı kesin tavır almıştır. İttifakımız, işçi birliğini, göçmen ve sığınmacılara ikinci, hatta üçüncü sınıf insan mua­ melesi yapılmamasını, Kürt ve Filistin halklarının kurtuluş savaşımını ve emperyalist sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir dünyası hedefini savu­ nan bir güçtür.
Sizlerden çoğu çoktandır, hatta iki üç nesilden bu yana bizim burada yaşayıp çalışmaktadır; bazıları ise sığınmacı olarak ancak kısa bir süre buradadır. Seçme hakkınız varsa, onu hiçkimseye kul köle olmadan kullanın! Hangi burjuva partisi hükümete geçi­ yorsa geçsin – CDU olsun, SPD olsun,
FDP olsun, Yeşiller de olsun –, bah­ se değer değişiklik çıkmaz. Onların hepsi sağa kaymış, sığınma ve mül­ teci yasalarına daha sert hükümler koymuşlardır; birçok sığınmacıyı sınır dışı etmekte, göçmenlerin kriminali­ ze edilmesine, karşılarına uygulanan ayrımcılığa, bir de Erdoğan rejimiyle yürütülen işbirliğine ya açıkça ya da örtülü bir biçimde katılmaktadırlar. Onlara verilen her oy, yararsız bir oy­ dur.
Geçmişte, SPD’ye, Yeşiller’e veya Sol Parti’ye oy verilerek onlardan daha çok destek geleceği umudu çok yaygındı ama, her zaman boşa çıkmamış mıdır? Sol Parti’nin yöneti­ cileri artık açık bir biçimde SPD ile ko­ alisyon hükümeti oluşturma hedefine yönelmektedir; bu hedefe ulaşmak için NRW eyalet seçimi için hazırladığı aday listesinde Kürt kurtuluş sava­ şımının temsilcilerini bütün şanslı sıralardan çıkarmıştır bile.
Sizlerden de bazıları, “Zaten değişen bir şey olmayacak” diye seçime katılmamak istiyorlar. Fakat pasif kal­ mak, her şeyi olduğu gibi bırakmak isteyenlerden başka kimseye yarar >
getirmez. Durumun gerçekten ve esa­ sen değiştirilmesi için toplumda önem taşıyan bir alternatifin bulunması ge­ rekir. Internationalistische Liste / MLPD ittifakına sempati ve rıza göstermek, iyi bir şey. İttifakımıza, 14 Mayıs gününde bağlı olduğunuz oy kullanma yerinde veya önceden posta yolu oy verin! Çünkü Internationalistische Liste / MLPD’ye verilen her oy, onun siyasi etki gücünü arttırır. Ailelerinizden, işar­ kadaşlarınızdan, konu komşunuzdan, derneklerinizden ittifakımıza verilen her oy …
hem Düsseldorf hem Berlın’deki hü­ kümetlerin sağa kaymasına meydan okuma sayılır.
uluslararası dayanışmaya ve tutarlı antifaşizme güç katan bir oydur.
Alman hükümetinin faşist Erdoğan rejimine destek vermesine ve Türkiye­ li devrimcileri mahkemeye vermesine yönelik bir oydur.
Almanya’da yaşayan ve seçme hakkından yoksun bırakılan 6,4 milyon göçmen adına da verilen bir oydur.
bütün ezilenlere verilen, duymaz­ lıktan gelinemeyecek bir oydur.
Kürtlerin ve Filistinlilerin özgürlük ve demokrasi savaşımını destekleyen bir oydur. Internationalistische Liste / MLPD’nin birçok adayı, 2015 yılında ICOR’un uluslararası tugaylarının üye­ leri olarak Rojava iline bağlı Kobanê kentinde bir sağlık merkezi inşa etmiş­ lerdir.
antikomünizme yönelik, kurtulmuş bir toplum için, gerçek sosyalizm için verilen mücadeleye güç katan bir oy­ dur!
 
İttifakımıza vereceğiniz her oy önemlidir! 14 Mayıs gününde Liste 26’ya–Internationalistische Liste/MLPD’ye – oy verin!