Anasayfa , Dünya , HKP (Maoist) ve HKP(M-L) Naxalbari Birlik Deklarasyonu

HKP (Maoist) ve HKP(M-L) Naxalbari Birlik Deklarasyonu

communist_party_of_india_maoistHiNDiSTAN-29-05-2014-  HKP (Maoist) ve HKP(M-L) Naxalbari Birlik Deklarasyonu
Hindistan Maoist Partilerini Tek partiye dönüştüren Birliği Selamlıyoruz!

(Partilerin sözcüleri Abhay ve Krantipriya  tarafından basına yapılan açıklamadır)

 

Dünya proleteryasının Enternasyonal günü, şanlı 1 Mayıs vesilesiyle, büyük sorumluluk duygusu ve derin inançla HKP(Maoist)  ve HKP(M-L) Naxalbari’nin HKP(Maoist) olarak bilinecek tek bir partide birleştiğini deklere ediyoruz. Böylece, kendimizi dünya proleteryasının bir parçası olan Hindistan proleteryasının öncüsünü güçlendirerek Hindistan ve dünya proleter devrim davasına daha kararlıca adamışızdır.
Maoist hareket 1967 büyük Naxalbari ayaklanması ile şekillendi.  Partimizin kurucu önderleri Charu Mazumdar ve Kanhai Chatterjee’den ilham alarak ve önderilklerinde,  binlerce kadro ve kitleler devrimci hareketi ilerletmek ve güçlü bir parti inşa etmek için pahası biçilmez yaşamlarını ortaya koydular.

 

1970li yılların başındaki gerileme ve Charu Mazumdar yoldaşın şehadetinin akabinde, komünist devrimci güçler birçok gruba dağılmıştır.  Gerçek devrimci güçler kendi bölgelerinde hareketi tekrardan inşa etmek ve tüm devrimcileri bir parti çatısı altında birleştirmek için ciddi girişimlerde bulunmuşlardır.  Son kırk yılı kapsayan bu süreçte iki temel akımı temsil eden zamanın HKP(ML) (Halk Savaşı) ve HMKM (Hindistan Maoist Komünist Merkez) 21 Eylül 2004’e HKP (Maoist) olarak birlik sağlar. Bu işçi, köylü ve diğer ezilen kitlelerin uzun dönemi kapsayan, Hindistanda yeni demoktratik devrim savaşını yönetecek,  başarıya götürebilecek, ilerletebilecek ve sosyalizm ve akabinde komünizme taşıyacak bir merkez hedefine ulaşmada nitel bir sıçrama yaratmıştır. Aynı şekilkde HKP(ML) Naxalbari tüm gerçek Maoist güçleri birleştirmek için, tasfiyeci K. Venu zamanın MRK, HKP(ML) (Merkezi Reorganizasyon Komitesi HKP (ML) ) ve KN Ramachandran önderliğinde Kızıl Bayrak  revizyonizmine karşı mücadele etmiştir. Bu süreçin bir neticesi olarak bui ki parti HKP(Maoist) ve HKP(ML) Naxalbari birleştmiştir, dolayısıyla partimiz HKP(Maoist) daha da güçlendirilmiştir. Bu birlik kuşkusuz, bir yandan ezilen kitlelerin egemen sınıf ve emperyalizme karşı Uzatılmış Halk Savaşında örgütlenilmesi ve diğer yandan, Markizm-Leninizm-Maoism’e ve partinin devrimci çizgisine bağlı kalarak revizyonist ve tasfiyecilere karşı kesintisiz mücadele ederek bütün gerçek Maoist güçler bir partide birleşebileceğinin, bu süreç ne kadar uzun olursa olsun, kanıtıdır. Partimiz farklı ML gruplar içersinde bulunan gerçek devrimci güçleri birleştirme görevini devam ettirecektir. Birleşmiş parti Marksizm-Leninizm-Maoism’i rehber ideolojisi olarak kabul edip onu yükseltip, savunup ve üretkence uygulayarak kavrayışını derinleştirmiştir. Devrimci pratiğinin derslerini ve öğretilerini sürekli özetleyerek ve proleteryanın devrimci kesimlerinin ve dünya çapında mücadele eden halkların tecrüblerinden öğrenerek cizgisini ve pratiğini geliştirmektedir.
Anti-feodal, anti-emperyalist Yeni demoktraik devrimi gerçekleştirme görevini taşımaktadır.  Bu devrim,  kültürel devrimler yoluyla devam ederek sosyalizme ve sonrasi komünizme  götürür. Ana içeriği silahlı tarım devrimi olan yeni demokratik devrim emperyalizm, feodalizmi ve burokrat kapitalizmi hedef alır. Devrimin rotası uzatmalı halk savaşıdır. Feodalizm ve geniş kitleler arasındaki çelişki temeldir. Dünya düzeyinde emperyalizm ve ezilen uluslar ve halklar arasındaki çelişkinin baş çelişki olduğunu kabul eder. Bu dünyadaki diğer temel çelişkilerle yoğunlaşıyor.
Gerçekleştirilen bu birlik HKP(Maoist)in Hindistan devriminin öncüsü olma rolünü daha iyi yerine getirebilme kapasitesini ilerletmiştir. Onlarca yıllık çetin mücadele,  binlerce komünist onder, kızıl savaşcı ve ezilen kitlelerin hayatının verilmesiyle, HKP(Maoist) Hindistan Halk Savaşının kızıl uslar ve kızıl siyasi iktidarlar, merkez ve doğu Hindistan’da Devrimci Halk Komiteleri şeklinde geliştirmiştir ve Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu ve Halk Milis’leri tarafından korumaktadır. Bunu,  halka karşı savaş olan Yeşil Av  Operasyonunda yoğunlaşmış  olan saldırgan baskı kampanyalarına karşı mücadele ederek elde edilmiştir. Bu operasyounn parçası olarak onbinlerce insan gaddarca katledilmiştir.  Cinayet, tecavüz, evlerin yakılması ve hasatın tahrip edilmesi, zorunlu göç ve birçok insanlık dışı uygulamalar yaygın.  Şimdi Hindistan devleti hava ve karada saldırıların aktif provasını yapmakta.  Fakat bu kanlı saldırıya rağmen uzun süreli halk savaşı dalga dalga ilerlemeye devam ediyor.  Hindistan yarımadasının batı kıyısında yer alan Batı Ghats’ın güney bölgelerinde yaptığı genişleme devrim ateşinin, Güney Asya’da emperyalizmin dayanağı Hindistan devleti yıkılana kadar yayılmaya devam edeceğinin kanıtıdır.
Dünya çapında emperyalistler ve uşakları egemen sınıfları şiddeti azalmayan kriz içersine girince dünyada olumlu devrimci durum emperyalist dünyada sınıf mücadelesinin ve Maoistlerin önderliğinde halk savaşları ve ezilen ülkelerde diğer güçler tarafından anti-emperyalist mücadelenin dahada yoğunlaşmasına yol açmıştır. Hindistan’da  bir yandan, egemen sınıflar dörtyüzbin katil güçlerini, devrimci alternatif olarak ortaya çıkan sınıf mücadelesinin yoğun devrimci sivil savaş düzeyinde olduğu ve ezilen geniş kitleleri devrime ve onun somutlaşmış şekli  olan Halkın Kurtuluş Gerilla Ordusu (PLGA)  ve  yeni demokratik durumun embriyonik şeklinde olmasına karşı merkez ve doğu Hindistanda görevlendirmiştir. Batı Ghats bölgesinin askerileştirmesini hızlardırarak gelişen silahlı devrimci mücadeleyi ezmeyi amaçlamakta. Diğer yandan işçilere, köylülere, adivasilere, dalitlere, kadınlara ve diğer ezilen kitlerele zorla anti-halkcı küreselleşme politikalarını zorla uygularken, daha militan mücadelelere yol açmıştır. Parti bu olumlu durumu , devrimci hareketi daha üst sevyeye ilerletmek için ve enternasyonal görevlerini daha iyi yerine getirebilmek için kullancaktır. Kitleleri yüzbinlerce örgütlemek için  üstün bir çaba sarfedip, gerilla savaşını yoğunlaştrıpı yaygınlaştıracak ve devrimci hareketin karşı karşıya olduğu kritik zorluklara göğüs gerebilecek ve yenmeye çalışacaktır.
Hindistan ve dünya  halklarının büyük bir insanlık dışı dünya emperyalist sistemdenden kaynaklı  çoğunluğunun derin acı ve sefalet içinde yaşadıklarının, ve bu sistemin çevreye, dünyada yaşamın varolmasına yarattığı tahribatın bilinciyle ve komünizm davası için ve kanlarıyla boyanmış Kızıl Bayrak altında toplanan binlerce şehitlerin anısıyla, bu birliği devrimin güçlü bir silahı yapma andı içiyoruz.

Ganapathy, HKP(Maoist) Genel Sekreteri
Ajith, HKP(M-L) Naxalbari Sekreteri