Home , ATİK , ATiK Web Sitesine hoşgeldiniz

ATiK Web Sitesine hoşgeldiniz

AHM ekibiATiK Web sitemizi yıllardır takip eden;

Değerli okurlar,izleyenler,emek ve katkı verenler,

Yazı ve haber desteğiyle bize güç katan yazar,aydın,araştırmacı,muhabir, aktivist tüm kadın, erkek arkadaşlar, dostlar, gençler ve yoldaşlar,

AHM- ATiK Haber Merkezi yaklaşık 7 yıldan beridir Avrupa`da yaşayan göçmenlerin sesi olmaya çalışan, düzenli olarak sürdürdüğü  web sitesi  faaliyetini bundan böyle de sizlerin destek ve katkılarıyla sürdürmeye devam edecektir.

İşçi sınıfına, emekçilere, ezilenlere yönelik dünyanın dört bir yanında saldırılarını sürdüren emperyalist burjuvazinin,gericilerin, şoven Irkçı boyalı basının ve burjuva medya tekellerinin gerçekleri çarpıtan,manipüle eden, yalanlarla egemenliklerini ve sistemlerini devam ettirmeye çalışanlara karşı;

dünyamızda çoğunluğu oluşturan ezilen,sömürülen mazlumların, işçi ve emekçilerin kadınların ve gençlerin mücadelelerinin,direnişlerinin ve hak arayışlarının sesi olmaya çalışan,kamerasını onlara çeviren,onların sesini duyuran,faşizme,emperyalizme ve her türden gericiliğe  karşı, eşit, hakça bölüşülen,sömürüsüz, adaletli, özgür ve kardeşçe yaşanabilir,  yeni  bir dünyanın yaratılabileceğine olan inançla  demokrat-devrimci yayın çizgisini sürdürecek olan, AHM nin kollektiv bileşenleri olarak, yeni sitemizi sizlerin hizmetine sunmaktayız.

Eksikliklerimizin ve yetersizliklerimizin farkındayız. İmkan ve olanaklarımızla gönüllü desteklerle ve karşılık beklemeden sunulan emeklerle yeni yayın dönemimizde sizlere Dünya`dan, Avrupa`dan,Türkiye`den, Kürdistan`dan haber, bilgi aktarmaya, Göçmen emekçilerin mücadelelerini ve etkinliklerini sizlere duyurmaya gayret edecek ve düşünce dünyamızın zenginleşmesi için bilimsel araştırmaları,düşünsel emek üreten ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist aydın ve yazarların yazı ve ürünlerini de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Şimdiye kadar sunduğunuz katkı ve emeklerinizin bizim için paha biçilmez değerde olduğunun bilincinde olarak, daha kollektiv, daha güçlü, ve güncel, daha etkin bir ATiK sitesi için katkı ve desteklerinizi bekliyor, Saygılarımızı sunuyoruz.

AHM (ATiK Haber Merkezi ) – Yayın Kurulu

 

AHM (ATiK Haber Merkezi ) – Yayın Kurulu, Konfederasyonumuz ATİK`in programında özetlediği genel hedeflerine ve ilkelerine bağlı kalan bir yaklaşımla yayın politikasını sürdürmeyi  bir görev olarak benimser.

 

1.) Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK); Avrupa’da yaşayan çeşitli milliyetlerden Türkiyeli göçmen işçi ve emekçilerin ekonomik, demokratik, akademik, kültürel,  hukuksal, sosyal ve politik talepleri için mücadele eden demokratik bir kitle örgütüdür.

ATİK; anti-emperyalist, anti-faşist, anti-feodal, anti-ırkçı ve erkek egemen anlayış karşıtı demokratik kitle örgütüdür.

Konfederasyonumuz ATİK, genel olarak en geniş emekçi kesimlerin, özel olarak da göçmenlerin hak ve fırsat eşitsizliklerine uğramasına, her türden ayrımcılığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kalmasına karşı mücadele eder. ATİK toplumsal süreçler içerisinde var olan bütün eşitsizliklerin sınıflı toplumun bir ürünü olduğundan hareket eder. Batı Avrupa’da tekelci kapitalizmin işçi sınıfı ve ezilen halklar üzerindeki sömürü ve baskılarına karşı işçi sınıfının ve ezilen halkların safında yerini alır.

 ATİK; Anti-Emperyalisttir: Emperyalizm, tarih sahnesinde yer aldığı 19. Yüzyılın sonlarından itibaren iki büyük paylaşım savaşının, bölgesel savaşların ve etnik çatışmaların, işgallerin, bağımlılık ve sömürgecilik ilişkilerinin baş sorumlusudur. Yine dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen askeri-faşist darbelerin, egemenliklerini kanla ve şiddetle sürdüren bir dizi faşist rejim ve iktidarların, yerküremizdeki bütün toplumsal sömürü, baskı ve katliamların arkasında emperyalizm ve onun gerici ilişkiler ağı vardır.

Emperyalizm; dünya çapında giderek boyutlanan kitlesel açlığın, sefaletin, yoksulluğun da nedenidir. Emperyalist egemenlik ve rekabet insanlığı, toplumları ve kültürleri hızla uçurum kenarına doğru itmektedir. Dünya çapında kitlesel işsizliğin, yoksulluğun, eğitimsizliğin, sosyal güvencesizliğin, sosyal ve siyasal hak gasplarının, ekolojik yıkımların da baş sorumlusudur.  Çürüyen kapitalizm olan emperyalizm talan, yağma ve sömürü üzerine kuruludur. ATİK, emperyalist- kapitalist, gerici ve faşist sistemi halkların ortak düşmanı olarak görür ve emperyalizmin ekonomik-politik-askeri-kültürel saldırı ve tahakkümüne karşı mücadele yürütür.

 ATİK; Anti-Faşisttir: Faşizm, mali sermayenin en gerici, en şoven en emperyalist unsurların açık terörcü diktatörlüğüdür. Açıktan devlet terörü olarak çeşitli biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Emperyalizm, neo-liberal ekonomik-politik saldırganlıklarını açıktan devreye koyduğu 1990’lı yıllardan sonra bir kez daha üst sınıfların bir tercihi olarak faşizan yasalar ve örgütlenmeleri yeniden gündemleştirmektedir. Faşizm, emperyalizmin en gerici odaklarının çıkarlarına uygun olarak toplumun her açıdan sürekli bir baskı ve dizginsiz bir sömürü rejimi altında tutulduğu bir burjuva devlet biçimidir. Demokrasinin reddi anlamına gelen faşizm,  burjuva egemen sınıfların kendi halkına yönelik de uyguladığı ırkçı, şoven ve en gerici baskısı demektir. ATİK, bir devlet biçimi olan faşizme karşı aktif bir mücadele yürütür. Bütün faşist devletlerin, hükümetlerin, partilerin yıkılmasını/dağıtılmasını ve faşist propagandanın yasaklanmasını savunur ve talep eder.

2.)ATİK; Her Türden Irkçılığa Karşıdır: ATİK,  faşizmi ve ırkçılığı insanlığın düşmanı kabul eder; rengi, dili, dini, cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun, insanlara karşı ırkçı yaklaşımları ret eder. Irkçı ve faşist propagandanın sözde değil gerçekte yasaklanmasını, bunları savunan parti ve örgütlerin kapatılmasını, sorumlularının cezalandırılmasını talep eder.  ATİK, ırkçılığı halkların birliğini parçalayan, gerici bir anlayış olarak mahkûm eder ve buna karşı mücadele yürütür.

3.) ATİK; Militarizme Karşıdır:  Emperyalistler, Militarizmi iktidarlarını pekiştirmenin bir aracı olarak her dönem kullanmaktadırlar. ATİK, işçi-emekçilerin gelişen mücadelesini bastırmak için emperyalizmin başvurduğu bu yönteme kaşı mücadele yürüttür.

4.) ATİK; Avrupa’da yaşayan çeşitli milliyetlerden Türkiyeli göçmen işçi-emekçilerin demokrasi ve eşitlik mücadelesini benimser, bu alanı kendisine örgütlenme sahası olarak kabul ederek mücadelesini yürütür. Göçmenlikten kaynaklı olarak kısıtlanan politik, hukuksal, sosyal ve çalışma haklarının ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eder.

ATİK;  dünya işçi-emekçileri ile göçmen işçi-emekçilerini bir bütün olarak görür. Sosyal özgürlük mücadelelerini, işçilerin enternasyonal birliğini, halkların kardeşliği ve dayanışmasını benimser.

5.) ATİK; Kapitalizmin emeği sömürmesine, işçi sınıfının sendikasızlaştırmasına, taşeronlaştırmasına ve güvencesizleştirmesine karşı çıkar ve buna karşı aktif mücadele yürütür.

6.) ATİK; göçmenler ve emekçilerin her türlü demokratik, ekonomik, sosyal-kültürel mücadelesini destekler, bu hareketlerin içinde yer alır, bunların örgütlenmesinde aktif rol alır. Bu anlayışla, göçmenlerin ana dilde eğitim hakkı, çifte vatandaşlık hakkı, politik katılımcılık hakkı, serbest dolaşım hakkı, eşit çalışma hakkı, aile bileşimi hakkı v.s. gibi en önemli eşitlik taleplerinin kazanılması için aktif mücadele yürütür. Bu anlamda; eşitsizlikler yaratan ve var olan eşitsizlikleri derinleştiren devlet politikalarına, yasalara ve uygulamalara karşı çıkar; Avrupa’da yaşayan göçmenler ve ‘yerli’ vatandaşlar arası bütün toplumsal ilişkilerde birleştirici bir tez olarak eşit haklar – yurttaşlık ilkesini savunur.

7.) ATİK; Göçmen Kadınların Sorunlarının Çözümü İçin Mücadele Yürütür: ATİK; kadının ezilen cins olmasının, özel mülkiyetin ve sınıfların ortaya çıkmasının ürünü olduğu bilinciyle hareket eder.  ATİK,  göçmen ve yerli kadınların maruz kaldığı sınıfsal, ulusal, cinsel baskı ve sömürüye karşı mücadele eder. Cinsiyet ayrımcılığına, cinsel sömürüye, kadın bedenine yönelik metalaştırma saldırılarına, erkek egemen anlayışa ve onun yansıması olan geleneksel kadın kişiliğinin göçmenler içindeki izdüşümlerine karşı aktif mücadele yürütülür. Kadınların politik katılımcılık, toplumsal eşitlik, fırsat ve temsiliyet eşitliği gibi haklarını elde etme, uygulama ve genişletmesinde önemli bir tutum olan ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini gözeterek hareket eder.

8.) ATİK; Göçmen Gençliğin Sorunları İçin Mücadele Yürütür: ATİK; göçmen gençlerin eğitim, meslek eğitimi, istihdam, aile ve toplum içindeki karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve bu eksendeki demokratik taleplerinin mücadelesini verir. ATİK; herkese iş, eğitim, adaletli bir yaşam hakkı ve toplumsal özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele verir.

ATİK; Genel olarak gençliğin, özel olarak Türkiyeli göçmen işçi ve öğrenci gençliğin, sosyal-kültürel-akademik-demokratik hak ve talepleri için aktif mücadele yürütür. ATİK; Genç insanlara yönelik yozlaştırma, uyuşturma, kimliksizleştirme ve kişiliksizleştirme politikalarına karşı çıkmayı bir görev olarak benimser; genç kuşakların kültürel-sanatsal-sportif aktivite, ücretsiz eğitim, örgütlenme ve çalışma vb. haklarını savunarak mücadele yürütür.

ATİK; Öğrenci gençliğe dayatılan anti-bilimsel, ezberci, baskıcı eğitim anlayışına, eğitim-öğretimim paralı olmasına ve bu temel hakkın herhangi bir nedenle gasp edilmesine karşı bir mücadele yürütür.

9.) ATİK; Alternatif Kültür-Sanat Spor Faaliyeti Yürütür:

ATİK; gerici ve yoz kültür anlayışına karşı mücadele eder, halkın ilerici kültür-sanat anlayışını geliştirerek ileri taşımayı hedefler. Bu temelde gerçekleştirdiği kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle halkların birlik ve mücadelesini güçlendirmeyi amaçlar.

10.) ATİK; Göçmenlerin Seçme ve Seçilme Haklarını Savunur:  Göçmenlerin seçme-seçilme hakkını bir insan hakkı olarak görür, savunur ve bu hakkın elde edilmesi için mücadele yürütür. Gerçek bir demokratik politik katılımcılık hakkı göçmenler ve yerli vatandaşlar arasındaki eşitlik açısından temel bir gerekliliktir. Göçmenlerin politik katılımcılık hakkının (seçme ve seçilme hakkı) olmadığı bir ortamda demokratik bir kaynaşma süreci gerçekleşemez.  Bu anlamda, ATİK; Temel toplumsal yapılanmalar olan partiler, politik kurumlar, şehir-eyalet-federal ve Avrupa parlamentosu gibi politik organlar içinde göçmenlerin eşit ve özgür temsil edilmeleri için mücadele yürütmeyi bir görev bilir. ATİK, bu noktada haksız uygulamalara karşı, demokratik göçmen ve ilerici örgütlerle ortak mücadeleler örgütler,  kampanyalar yürütür.

11.) ATİK; Dokümansız Göçmenlerin Serbest Oturum ve Çalışma Hakkı İçin Mücadele Yürütür:Avrupa Birliği ülkelerinde uzun yıllar oturum hakkı verilmeyen ve sağlık güvencesi ve sosyal hakka sahip olmadan çalıştırılan insanların durumlarını insan haklarına aykırı bulur ve bu kişilerin oturum, tüm sosyal ve sağlık haklarından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılmasını savunur. Konfederasyonumuz “dokümansız” göçmenlerin sağlık, eğitim, istihdam, sosyal adalet, temel insan haklarından mahrum kalmalarını kınar ve sınır dışı uygulamalarının durdurulması için mücadele yürütür.

12.) ATİK; Göçmen Mültecilerin Hakları İçin Mücadele Yürütür: ATİK, politik, ekonomik, demokratik, sosyal ve akademik sorunlardan kaynaklı AB ülkelerine göç ederek, mülteci olarak yaşayan bütün göçmenlerin temel haklarını savunur ve kazanılması için mücadele yürütür. Yüz binlerce insanın göç yolculuklarında yaşadıkları insanlık dışı koşullar, açık denizlerde hunharca ölüme terk edilmesi, sınır dışı hapishanelerde tutulması ve buralardaki insanlık dışı uygulamaların artması, transit ülkelerde toplama kampların kurulmasını insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görür. Genel olarak bütün mülteci/ilticacı göçmenlerin, özellikle de ‘dokümansız’ yaşayan göçmen sığınmacıların sorunlarının çözümü ve haklarının genişletilmesi için mücadele yürütür. ATİK, özellikle göçmenlerin ve mültecilerin konut ve barınma sorununun çözümü için mücadele eder, kamplar yerine sosyal toplumsal konutlarda barınmasını savunur.

13.) ATİK; Karşılıklı Saygı Temelinde Birlikte Yaşamayı Savunur: ATİK Avrupa ülkelerinde devletlerin entegrasyon (Uyum) politikası olarak sunduğu ve asimilasyonun farklı bir versiyonu olan bu anlayışı ve bunun her türlü hukuksal düzenlemelerini ret eder. Batı Avrupa’da yabancılık ve göçmenlik olgusunun başladığı günden beri asimilasyon şu anlama gelmektedir; “Benzetme, birleştirip kaynaştırma, bir halkın dilinin, kültürünün ve geleneklerinin bir başka halkınki ile birleştirilerek kaynaştırılıp bu yolla ortadan kaldırılması, yasaklanarak aktif olarak ortadan kaldırılması” Bu anlam aynı şekilde entegrasyon sözcüğünde de barınmaktadır. Entegrasyon; “Bir parçanın veya kendi başına anlamı olan bir şeyin başka bir mekanizma ile birleştirilerek kaynaştırılması, parçanın bütünün kendisine benzetilmesi, parçanın kendi özelliklerini yitirerek bütünle özleştirilmesi”dir.

ATİK; hukuksal ve sosyal alanda egemen kültüre uyum, egemen kapitalist sisteme de uyum olarak uygulanan politikaları ret eder ve entegrasyonun inceltilmiş “asimilasyon” olduğunu savunur. ATİK, farklı kültürler, diller ve inançlar üzerinde çeşitli baskı ve şiddet yoluyla egemen kültüre ve sisteme uyumu amaçlayan ve farklılıkları-özgünlükleri kabul etmeyerek yok etmek isteyen politikaları ret eder. Farklı dil, din, kültürden olan halkların karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşama hakkını savunur ve bunun için mücadele eder.

14.) ATİK; Doğanın tahrip edilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çevrenin kirletilmesine karşı çıkar, doğayı ve ekosistemi koruma mücadelesi yürütür. Emperyalist-kapitalist sistemin sömürü, talan ve kar hırsıyla çevreye, doğaya ve kültür varlıklarına verdiği tahribata karşı mücadeleyi benimser ve bu alanda mücadele eden diğer demokratik oluşumlarla ortak hareket etmeyi önemser. Enerjinin doğaya ve insana tahribat yaratan yollardan sağlanmasına ilkesel olarak karşı olan ATİK, tekellerin ucuz ve oldukça kârlı olan atom santrallerinden enerji üretimine karşıdır, var olanların kapatılması ve yenilerinin yapılmasının engellenmesi için mücadele eder.

15.) ATİK; Uluslararası alanda enternasyonal dayanışma anlayışıyla hareket eder. Bu noktada dünya halklarının emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı verdiği mücadeleyi destekler. Uluslararası anti-emperyalist kurumlarla birlikte mücadeleyi önemser ve bu noktada çalışmalar yürütür.

16.) ATİK; Etnik kökenlerinden, özgün kültürlerinden, inançlarından dolayı insanların baskıya ve sömürüye maruz kalmalarına karşı çıkar. Bu kesimlerin farklı kültürlerini, kimliklerini, dillerini koruma ve geliştirme haklarını savunur. Din konusunda her türlü istismara karşıdır, emperyalizmin dinsel-mezhepsel ayrılıkları ön plana çıkartarak göçmen işçi-emekçilerin birbirine düşürmesine karşı durur. Günümüzde “İslam fobisi’’ yaratarak Müslümanlara uygulanan baskıya, potansiyel “terörist” görülmesine karşı çıkarken; din bezirgânlığı yaparak mazlum halkları sömüren her tür egemen anlayışa karşı da mücadele yürütür.  Bu anlamda her türlü mezhepsel ayrımcılığa karşı çıkarken;  Kürtlerin Avrupa‘da ayrı bir göçmen grubu olarak tanınması için mücadele eder.

17.) ATİK; çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini Avrupa kamuoyuna duyurmayı ve bu mücadele ile her yönlü aktif dayanışma içinde olmayı bir görev olarak kabul eder. Kürt ulusu, Müslüman olmayan Azınlıklar ve Aleviler başta olmak üzere, çeşitli azınlık milliyetler ve inançlar üzerinde Türkiye’de uygulanan baskıya, şovenizme ve bir devlet politikası olarak asimilasyona karşı çıkar ve bu durumu teşhir eder.

18.) ATİK; politik tutsaklarla dayanışma içinde olur ve onları sahiplenme anlayışı ile hareket eder.

19.) ATİK, Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenlerin kültürel ve sanatsal değerlerini, yaşatabilmesi çaba gösterir, etkinliklerde bulunur. ATİK; Avrupa’da yaşayan devrimci demokrat tüm göçmen kültür-sanat emekçilerinin, sanatsal üretim aşamasından doğan tüm demokratik haklarının korunması için mücadele eder.

20.) ATİK; Göçmenlerin yaşadıkları veya geldikleri ülkelerde uygulanan zorunlu askerlik görevine karşılık sivil yardım zorunluluğuna karşı çıkar. Kapitalistlerin daha fazla kar, hammadde ve sermaye alanı yaratma ihtiyacının savunma mekanizmasını oluşturan orduda, askerlik görevinin zorunlu hale getirmesine sağlayan yasalara karşı çıkar. Göçmenlerin geldiği ülkelerde dâhil tüm Avrupa’da vicdani ret başvurularının demokratik bir talep olarak kabul edilmesini öngörür.

21.) ATİK, uyuştururcu kullanımını kolaylaştıran ve uyuşturucunun doğal bir tüketim maddesi olduğunu meşrulaştıran yasalara karşı çıkar. Aynı zamanda yasadışı uyuşturucu endüstrisinden, yasal bir piyasa yaratmayı hedefleyen Avrupalı kapitalistlerin, insanların uyuşturucuya kolayca ulaşabilmesine dönük halka açık mekânların (coffe shop vb) kapatılmasını ve yenilerinin açılmasını sağlayan ruhsatların iptalini savunur.

22.) ATİK; İşçi sendikaları içerisinde aktif yer alarak mücadele yürütür; İşçi sınıfı içindeki çalışmayı önemser, İşçiler ve emekçiler içinde günlük çalışma olmadan onları dışarıdan örgütlemenin asla mümkün olmayacağını savunur. Üretim süreci içerisinde işçi sınıfı ve sendikalarda yer alarak çalışma yürütür.

b.ATİK’in Diğer Başlıca Talepleri:

 • Her türlü işkence ve kötü muameleye karşı çıkar ve bunlara son verilmesi için mücadele eder.
 • Bütün göçmenler için anadilde eğitim hakkını savunur
 • İsteyen herkes için çifte vatandaşlık hakkının tanınmasını savunur.
 • Kadın emekçiler için eşit işe eşit ücret hakkının tanınması için mücadele eder.
 • Tam ücret karşılığı haftada 30 saatlik iş saatini savunur.
 • Parasız, har(A)çsız ve iş güvenceli eğitim hakkı için mücadele eder.
 • Kayıtsız-şartsız vatandaşlık hakkının tanınmasını savunur.
 • Aile birleşimi yolu üzerinden gelen herkese aile fertlerinden bağımsız çalışma, oturum ve vatandaşlık hakkı verilmesini savunur.
 • Göçmen ve mültecilerin geldikleri ülkelerdeki diplomalarının tanınması için çalışır.
 • Çeşitli bilgi ve belgeleri kayıt altına alma, takip etme ve fişleme yoluyla devletlerin,  bireysel ve siyasal özgürlükleri kısıtlamasına karşı çıkar.
 • ATİK çocuk haklarının korunmasını savunur ve çocukların cinsel de dâhil her türlü sömürüsünü mahkûm eder ve buna karşı mücadele eder. Çocukların başta kreş olmak üzere eğitimi önündeki her türlü engelin kalkması için mücadele eder.
 • ATİK, Avrupa ülkelerinde çıkarılan Terörle Mücadele Yasalarının kaldırılmasını talep eder.
 • Bireylerin cinsel kimliklerinden dolayı ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmalarına karşı çıkar.
 • Bedensel ve zihinsel engelliler, kronik hastaların toplumsal yaşamda önüne çıkan bütün engellerin ortadan kaldırılması için mücadele eder.
scroll to top